Til innhold

Åsen, Sagene - Varsel om oppstart av forhandlinger

Det varsles om at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Grefsen Utvikling AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Hans Nielsen Hauges gate 50, gnr./bnr. 79/112 m.fl.

Hans Nielsen H vei 50

 

Teknisk og grønn infrastruktur på Åsen

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Åsen. For mer informasjon om reguleringssaken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201509539.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.


Send innspill

Innspill kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
eller Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelser med «Hans Nielsen Hauges gate 50, sak 16/1413»


Kontaktperson ved spørsmål:

A. Alexander Liland
Tlf: 450 35 987.

 

Denne kunngjøringen varsles i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.