Til innhold
Områdesatsingene i Oslo

Delprogram sysselsetting

Delprogram sysselsetting

Sysselsetting er ett av tre innsatsområder i Groruddalssatsingen 2017–2026. Delprogrammet skal styrke samarbeid og nytenkning på tvers av sektorer, for å øke sysselsetting i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting skal

  • Tilby en faglig og finansiell ramme for gode initiativer fra partnerne i programmet som kan føre til større overgang til arbeid for programmets målgruppe.
  • Bistå med profesjonalisering innen tjenesteutvikling og innovasjon og være kilde til kunnskap på området.
  • Være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å sette dagsorden innenfor temaene sysselsetting, kvalifisering, integrering og levekår.

Kort om delprogrammet

Delprogrammet ble startet som «Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen» høsten 2013.

Bakgrunnen var et felles utfordringsbilde hos partnerne, hvor partnerne så at mange innvandrere har vanskelig for å skaffe seg varig tilknytning til arbeidslivet på grunn av manglende kvalifikasjoner og språkferdigheter.

Delprogram sysselsetting er videreføringen av «Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen».

Hva er målet?

Målet for delprogrammet er å skape bedre levekår for innvandrere bosatt i Groruddalen, gjennom økt deltakelse i arbeidslivet:

«Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeid gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen».

Delprogram sysselsetting skal ha sitt fokus i kontaktflaten mellom partnernes tjenester og jobbe mot innovasjon i tjenestene på tvers av linjene i årene som kommer.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet for 2018 er utviklet av programstyret i delprogram sysselsetting. Handlingsprogrammet er programstyrets strategiske dokument.

Programmet skal hjelpe partnerne med fremdrift og retning i arbeidet med å få flere innvandrere i Groruddalen ut i arbeid.

Videre skal det gi føringer til linjeorganisasjonene om hvilke type prosjekter delprogrammet ønsker å prioritere i 2018. Det legges opp til årlig gjennomgang og revisjon av handlingsprogrammet.

Hva skjer når?

Strategiske områder i 2018

  • Brukerorientert tjenesteutvikling
  • Kompetanseheving, læring og ledelse

Se handlingsprogram og programveileder for mer utdypende informasjon.

Søknadsfrister

Søknadsfrister for prosjekter over kroner 300 000 er i 2018 lagt til:

  • 6. april
  • 28. mai
  • 3. september 
  • 2. november

Søknader under 50 000 kroner behandles fortløpende av programleder (10 virkedager).

Søknader under 300 000 kroner behandles fortløpende av styreleder (10 virkedager).

Vi kan bistå i alle faser av arbeidet med et prosjekt, men ønsker å prioritere prosjekter som er i en ide-/konseptutviklingsfase.  

Dersom du har en spennende idé eller et konsept som henger sammen med vårt målbilde, oppfordrer vi til å ta kontakt med ledelsen i din virksomhet eller direkte til delprogrammet. Da kan vi sammen se om det er noe som kan utvikles innenfor delprogrammets ramme.  

Hvorfor ekstra innsats på sysselsetting?

Selv om det er stor variasjon i levekår innad i bydelene i Groruddalen, har bydelenes befolkning samlet sett noen karakteristika som gir noen særskilte utfordringer.

Utdannings- og inntektsnivået er lavere enn snittet i Oslo, og andel av befolkningen med svak tilknytning til arbeidslivet er høyere enn snittet i Oslo. I tillegg er flere avhengig av trygdeytelser.

Det er også en betydelig større andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn i Groruddalen enn snittet i Oslo. Landbakgrunn er en relevant del av bildet fordi vi vet at arbeidsledigheten blant deler av innvandrerbefolkningen er tre ganger høyere enn befolkningen forøvrig.

Behov for tverrsektoriell satsing

Det gjøres mye godt arbeid i NAV Oslo, bydelene, Oslo Voksenopplæring, IMDi og Kompetanse Norge knyttet til sysselsetting og kvalifisering av innvandrere i Groruddalen. Hver av partnerne har interessante utviklingsprosjekter.

Det er likevel et behov for en flerårig og tverrsektoriell programsatsing for å utvikle bedre koordinering og samordning av tjenestene.

Hva koster det?

Delprogram sysselsetting disponerer  i 2018 17,5 millioner kroner til å investere i utviklingsinitiativ.

Hvem er ansvarlig?

Arbeidet i delprogram sysselsetting ledes av et programstyre bestående av representanter fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, Utdanningsetaten, NAV Oslo, IMDi Øst og Kompetanse Norge.

Fylkesdirektøren i NAV Oslo har i dag styreledervervet. 

Kontakt oss

Delprogram sysselsetting

Programleder

Hanne Sørheim-Rensvik

Mobilnummer
947 90 636

E-post

Delprogram sysselsetting

Prosjektmedarbeider

Audun Fjelldahl

Mobilnummer
980 35 380

E-post

Se også

Årsrapport 2017 delprogram sysselsetting (PDF 0,7MB)

Groruddalssatsingen 2017–2026

Delprogram oppvekst og utdanning

Oslo kommunes områdepolitikk