Til innhold
Områdesatsingene i Oslo

Delprogram nærmiljø

Delprogram nærmiljø

Delprogram nærmiljø er ett av tre delprogrammer i områdesatsingene i Oslo. Nærmiljøkvaliteter i Oslos utsatte områder skal styrkes og utvikles. Alle steder skal oppleves som trygge, gode og inkluderende. 

Delprogram nærmiljø

 • Målet er å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn
 • Gjennomføres som en del av Groruddalssatsingen, Indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen
 • Initiativene kommer fra bydelene i samarbeid med befolkning, lokale organisasjoner og næringsliv

Hva gjør vi?

Målet for delprogrammet er at nærmiljøkvaliteter i utsatte lokalområder i Oslo skal styrkes og at innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn.

Arbeidet i Delprogram nærmiljø gjennomføres i flere avgrensede områder i seks bydeler i Oslo. Områdene er pekt ut av bydelene, som kjenner utfordringene best.

De utvalgte områdene får ekstra oppmerksomhet i en periode. Det settes av ekstra ressurser, slik at man kan ta tak i utfordringer i de fysiske omgivelsene eller det sosiale miljøet.

Hva skjer når?

Hvert år lager bydelene handlingsprogram for det som skal gjøres i hvert av de utvalgte områdene. Planene lages i samarbeid med beboerne, og medvirkningen skjer på ulike måter. 

Medvirkning

Bydelene inviterer til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Hvor skjer det?

Hvordan jobber vi med områdeløft som metode?

Innsatsen består av et koordinert, systematisk og tverrsektorielt krafttak fra kommune og stat, og mye samarbeid med beboerne, lokalt organisasjonsliv og næringsinteresser.

Arbeidet innenfor delprogrammet tar utgangspunkt i områdeløftmetodikken, slik den er utviklet gjennom de første ti årene av Groruddalssatsingen.

De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet: 

Kartlegging, analyse og medvirkning

I en tidlig fase gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid, der man gjennom analyser og bred lokal medvirkning legger et grunnlag for videre planlegging.

Planlegging og gjennomføring

I planleggings- og gjennomføringsfasen skal lokale aktører og andre samarbeidspartnere mobiliseres, både private og offentlige, for å kunne møte de lokale behovene og utfordringene med et bredt sett av virkemidler.

Innenfor delprogrammet har bydelene ansvar for planlegging og gjennomføring av de lokale nærmiljøinnsatsene, eventuelt i samarbeid med andre offentlige eller private partnere.

Metodikken videreutvikles og dokumenteres, og erfaringene fra arbeidet deles med andre bydeler og kommuner.

Hvem er ansvarlige?

Arbeidet i Delprogram nærmiljø ledes av et programstyre.

Representanter i programstyret

 • Bydel Alna
 • Bydel Bjerke
 • Bydel Grorud
 • Bydel Stovner
 • Plan- og bygningsetaten
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Bymiljøetaten
 • Velferdsetaten
 • Kulturetaten
 • Boligbygg Oslo KF
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Miljødirektoratet
 • Husbanken
 • Kulturtanken
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Utdanningsetaten

Observatører i programstyret

 • Byrådsavdeling for næring og eierskap
 • Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Sekretariat

 • Byrådsavdeling for byutvikling v / Seksjon for områdeutvikling

Programstyreleder

 • Bydelsdirektøren i Bydel Grorud

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Prosjektkoordinator

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
938 60 153

E-post

Søk om bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i områder der det gjennomføres områdeløft. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.

Dokumenter og lenker