Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

160901 umpsk saksliste (PDF 117KB)

Protokoll

160901 UMPSK pro (PDF 207KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 16/30
Godkjenning av innkalling og saksliste til komiteens møte 01.09.2016
PS 16/31
Protokoll fra Ullern miljø-, plam- og samferdselskomite 02.06.2016
PS 16/32
Uttalelse til utkast til planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for kommuneplan 2017
PS 16/33
Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering av kyststi langs Bestumkilen
PS 16/34
Hoffsveien 30 - uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering
PS 16/35
Trygging av nærmiljøet i Gullkroken - anmodning fra tre boligsameier
PS 16/36
Uttalelse til søknad om utslipp av anleggsvann til Makrellbekken og Sognsvannsbekken
PS 16/37
Oppfølging av gåseminar hos Bymiljøetaten 09.06.2016
PS 16/38
Utbyggingsprosjekter på Skøyen må forholde seg til godkjent områdereguleringsplan
PS 16/39
Husebybakken 28B - rammetillatelse for etablering av midlertidige boligbrakker
OS 16/15
Detaljregulering E18 og Ring1 på Filipstad - konsekvensutredning for fjordtrikken - planforslag og konsekvensutredning til offentlig ettersyn
OS 16/16
Sak behandlet i bydelsutvalget som hastesak - uttalelse til varsel om begrenset høring - Lileakerveien 26 mfl - endring av rekkefølgebestemmelse for reguleringsplan
OS 16/17
Sak behandlet av bydelsutvalget som hastesak - Fornebubanen - uttalelse til varsel om endringer i planavgrensninger for pågående planarbeid
OS 16/18
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 16/19
Orienteringssaker fra komitemedlemmene
PS 16/40
Uttalelse til forslag til områderegulering E18 - Lysaker - Ramstadsletta i Bærum kommune
PS 16/41
Uttalelse til Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
PS 16/42
Bærum kommune - uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
PS 16/43
Uttalelse til varsel om oppstart av kommunedelplan 3 for Fornebu