Til innhold

Møte i Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Saker til behandling

UMPSK 160128 inn komplett et dok (PDF 24,8MB)

SakTittel
OS 16/1
Orientering om sikring av skoleveier i Bydel Ullern
PS 16/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 28.01.2016
PS 16/2
Protokoll fra Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite 03.12.2015
PS 16/3
Hoffsveien 1A-E - offentlig ettersyn av planprogram
PS 16/4
Drammensveien 157, 159, 161 og 161B - uttalelse til forslag om planprogram og reguleringsplan
PS 16/5
Uttalelse til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak
PS 16/6
Oppfølging av mulighetsstudiene Skøyen og Lilleaker og mulighetsstudie Lilleaker med mer
PS 16/7
Fremkommelighet i Silurveien
PS 16/8
Manglende trafikksikkerhet i Ullern alle
PS 16/9
Silurveien 8 - klage på vedtatt reguleringsplan
PS 16/10
Reforhandling av Oslopakke 3 - avsetning til gjennomføring av Hoffsdiagonalen
OS 16/2
Arbeidsplan for Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
OS 16/3
Orienteringssaker fra komitemedlemmene