Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

170209 BU saksliste(1) (PDF 91KB)

Protokoll

170209 bu pro (PDF 213KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/2
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 09.02.2017
PS 17/3
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 15.12.2016
PS 17/4
Årsmelding og årsregnskap 2016
OS 17/1
Årsstatistikk 2016
PS 17/5
Tiltak for å tilrettelegge for sykkelparkering ved skolene
PS 17/6
Tingstuveien 31 med flere - kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid og forslag til planprogram - offentlig ettersyn
PS 17/7
Hoffsveien 40 - varsel om oppstart av planarbeid - omregulering av offentlig gang og sykkelvei til turdrag
PS 17/8
Priorveien ved Smestad skole - uttalelse til forslag til fartsdemper
PS 17/9
Mustads vei 10 - Fåbro gård - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
PS 17/10
Lilleakerveien 26 mfl - forslag til endrede parkeringsbestemmelser felt B2 og B3
PS 17/11
Prinsessealleen 8 - uttalelse til forslag til reguleringsplan - kunngjøring om offentlig ettersyn
PS 17/12
Handlingsplan for velferdsteknologi i Bydel Ullern 2017 - 2019
PS 17/13
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 19.10.2016
PS 17/14
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 19.10.2016
PS 17/15
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 18.11.2016
PS 17/16
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 12.12.2016
PS 17/17
Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall
PS 17/18
Årsmelding 2016 for rådet for mennesker medd nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern
OS 17/2
Silurveien 20 - uttalelse til søknad om midlertidig bruksendring av bolig til barnehage - administrativ uttalelse i hastesak
OS 17/3
Orientering om arbeidet knyttet til mulighetsstudie for Smestad
OS 17/4
Referat fra bydelsutvalgets arbeidsutvalg 31.01.2017
OS 17/5
Klimarapportering 2016
PS 17/19
Bygging av 420 kV kabelforbindelse Smestad - Sogn, plan for forberedende arbeid vedrørende miljø- plan og anlegg