Til innhold

Introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger med behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet.

Dette er lovfestet i Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere). Formålet med loven er å styrke innvandreres muligheter til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og øke deres økonomiske selvstendighet. 

Deltagere på Introduksjonsprogrammet.Deltagere på Introduksjonsprogrammet.
 
Programmet tilbys nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år, som er bosatt etter avtale mellom IMDi og bydelen. I tillegg til flyktninger kan familiegjenforente med flyktninger som har kort botid ha rett til program dersom de fyller gitte kriterier.

Gjennom dette programmet vil man lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Man vil også få prøve seg i arbeidslivet. Målet med å delta i introduksjonsprogrammet er å kvalifisere seg for jobb eller utdanning. Programmet er på heltid, og kan vare i inntil to år. Vi følger arbeidslivets regler for ferie og fravær. Deltakere får utbetalt introduksjonstønad ved deltakelse i programmet. 

Hvem omfattes av loven?

 • Flyktninger med politisk asyl 
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse 
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag 
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt overfor etter gitte kriterier

Programmet inneholder

 • Norskopplæring
 • Samfunnskunnskap
 • Praksis (forberede for deltakelse i arbeidslivet)

Øvrige faste tilbud

 • Ungdomsgruppe
 • Gruppe for deltakere i svangerskapspermisjon
 • Kurs i arbeidsrettet norsk
 • Jobbsøkerkurs 
 • Skattekurs
 • Annen relevant samfunnsinformasjon

Les mer om introduksjonsprogrammet i andre bydeler

Kontakt

Kontakt SeFI om Introduksjonsprogrammet