Til innhold
Send inn planforslag eller planendring

Dokumenter til ny reguleringsplan

Du kan sende maks 50 MB på epost. Har du større filer, må de leveres på minnepinne eller via fildelingstjenester.

Sjekkliste dokumenter
HvaMal eller kravVeiledningFilformat
PlanbeskrivelseMal for planforslag til offentlig ettersyn - forslagsstillers del (docx)Kart- og bestemmelsesmøtedoc/docx
ReguleringsbestemmelserMal for oppsett av reguleringsbestemmelser (docx)Veileder for utforming av reguleringsbestemmelser og plankart (pdf)
Kart- og bestemmelsemøte
doc/docx
PlankartKonstruksjonsdata for reguleringskart i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (PDF).Kart- og bestemmelsesmøtedwg/dxf/sosi
Må ikke dekomprimeres.
PlankartPlankartet i målestokk 1:500 for indre by og 1:1000 for ytre byKart- og bestemmelsesmøtepdf
Illustrasjoner til planforslagetStandardkrav til illustrasjoner i planforslag (PDF 0,8MB)Illustrasjonene skal brukes i planbeskrivelsen og kan legges ved i et illustrasjonsvedlegg.
Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeidKopi av datert kunngjøringsannonse og varslingsbrev
Liste over hvem som er varslet
Kommentarer til forhåndsuttalelseneMal for forslagsstillers kommentarer til uttalelser (doc)doc/docx
Samledokument med forhåndsuttalelsene Veileder for samledokument uttalelser (doc)pdf
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse (doc)Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse (doc)pdf
Eventuell konsekvensutredningI oppstartsmøtet får du vite om du skal legge ved en konsekvensturedning
Andre analyser og tilleggsdokumentasjonTilleggsinformasjon, utredninger og lignende som må følge saken. Hvilke analyser du har behov for, får du vite i oppstartsmøtet eller i dialogmøter. pdf