Bruksrettigheter

En bruksrett, også kalt servitutt, gir en særrett over Oslo kommunes grunn.

Bruksrett og servitutter

Eksempler på bruksrett er: 

  • rett til adkomstvei til egen eiendom over kommunal grunn
  • rett til å ha strømkabler eller vannledning liggende i kommunal grunn.

Forespørsel bruksrett

Ønsker du en bruksrett på Oslo kommune ved bykassens eiendom, må du sende en forespørsel til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Denne må inneholde et målsatt situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet i målestokk, samt en kort beskrivelse av tiltaket. I tillegg må du sørge for nødvendige offentlige tillatelser hos Plan- og bygningsetaten. 

Forespørselen må inneholde

  • et målsatt situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet i målestokk
  • en kort beskrivelse av tiltaket

Forespørselen sendes via post eller e-post

Kostnad på bruksrett

Det må betales vederlag for bruksretten. Størrelsen på vederlaget vil variere med bruksrettens art, omfang og område.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter Oslo kommunes interesser som grunneier (privatrettslig), mens Plan- og bygningsetaten ivaretar det offentligrettslige regelverk.