Hva er OXLO?

OXLO er et felles symbol for alle aktivitetene og tiltakene som bidrar til visjonen om Oslo som en åpen og inkluderende by for alle.

Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi, og der forskjellighet og mangfold er en berikelse og en styrke for byen. Oslo kommune aksepterer ingen form for hverdagsrasisme, diskriminering eller trakassering. 

Arbeidet for å gjøre Oslo til en raus og inkluderende by for alle er gitt navnet OXLO - Oslo Extra Large.

Oslo skal være en by med plass til alle, der innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap. I Oslo skal ulike mennesker ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Oslo skal være en varm by med plass til alle. 

Gjennom OXLO vil Oslo være et forbilde og en samarbeidspartner for andre med samme mål på mangfoldsområdet.

OXLO ble lansert i 2001, og fungerer som en felles verdiplattform for mangfolds- og antidiskrimineringsarbeidet i byen vår.

Målene for OXLO-arbeidet

  • Kommunen skal formidle budskapet om like muligheter for alle som bor i byen.
  • Tjenestetilbudet til Oslos befolkning skal være fleksibelt og inkluderende. Kommunen skal sørge for at minoriteter får likeverdig behandling og et likeverdig tjenestetilbud.
  • Kommunens ansatte skal gjenspeile byens befolking på alle områder og nivåer. Det innebærer en representativ personal- og rekrutteringspraksis.
  • Kommunen skal arbeide for å gjøre mangfold til en ressurs for byen, i samarbeid med aktører innen nærings- og arbeidsliv, frivillighet, idrett og kulturliv, og tros-og livssynssamfunn.

Verdigrunnlaget

Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi. Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Alle som bor i Oslo er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøsbakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsevne, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar. Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.

OXLO kan kalles Oslos menneskerettighetserklæring. Den er oppsummert i verdiplakaten «Oslo Extra Large – en by for alle».

Last ned verdiplakaten til OXLO her.

Organisering og ressurser

OXLO tilhører hele Oslo. I praksis funger OXLO som en verdiplattform for mangfoldsarbeidet, både utad mot næringsliv og sivilsamfunn, og innad, mot kommunens virksomheterog ansatte.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten (VEL) har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet, men alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til, å sette OXLO-stempel på sin innsats.

EMI støtter kommunale virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner i deres arbeid for en åpen og inkluderende by for alle. 

Les mer om enhet for mangfold og integrering (EMI).

Politisk forankring

OXLO-arbeidet er forankret i flere bystyresaker og tiltaksplaner. 

Se kommunens handlingsplaner for mangfold og likestilling.

Lovgrunnlaget

Likestillings- og diskrimineringsloven (Lovdata)

  • Likestillings-og diskrimineringslovens § 24 pålegger i offentlige myndigheter – som Oslo kommune - å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Formålet er å fremme likeverd og likestilling og sikre like muligheter og rettigheter. Det skal redegjøres i årsberetningen, hvordan prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering omsettes til handling.
  • Lovens § 6 forbyr diskriminering.
  • Lovens § 11 forbyr trakassering.

Straffeloven (Lovdata)

  • Straffelovens § 185 forbyr hatefulle ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller funksjonsnedsettelse. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det åtrue eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt.
  • Straffelovens § 186 forbyr diskriminering