Brukermedvirkning

Likeverdige tjenester tar hensyn til at mennesker er forskjellige og møter mangfoldet i befolkningen med respekt. For kommunens ansatte betyr dette at vi må kjenne brukerne våre og vite hvordan de opplever å bruke våre tjenester.

Forventningen er at bydeler, etater og skoler skal vite mest mulig om voksne, unge og barn som bruker tjenestene og tilbudene deres. Brukeres behov, erfaringer og synspunkter skal ha betydning i utforming og levering av tjenestene. Og for å få vite noe om behov, erfaringer og synspunkter, må vi være nysgjerrige og stille de riktige spørsmålene.

Brukerstyring: invitér til medvirkning

For å vite om tjenestene virker etter hensikten, må en spørre de som bruker tjenestene. Finnes det brukere som ikke har ressurser til å benytte tilbudet fra kommunen? Møter enkelte grupper barrierer i form av språk eller fysiske hindringer? Føler enkelte seg lite velkomne?

Dette er forventningene til ledere og ansatte i kommunale virksomheter:

  • spør brukerne og lag brukerundersøkelser
  • invitér frivillige organisasjoner inn til samtaler
  • diskutér tjenestetilbudet i fokusgrupper eller brukerråd

I en flerkulturell by som Oslo er det spesielt viktig å bli kjent med brukere som tilhører ulike kategorier av minoriteter.

For hver virksomhet og hver enhet innebærer det å:

  • kartlegge årlig hvem som kan målbære minoritetenes synspunkter
  • finne fra til innvandrerorganisasjoner som er aktive i tjenestenes nærområde

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner har ofte innsikt i hvordan kommunens tjenester treffer. Noen organisasjoner arbeider med antidiskriminering og har kompetanse om kommunale praksiser som gjør tjenestene mindre tilgjengelig eller virker ekskluderende. Andre organisasjoner tilbyr tjenester som supplerer kommunens tilbud, og har kompetanse om tjenestenes effektivitet.

Frivillige organisasjoner som over år har opparbeidet seg slik kompetanse, og som har fått støtte fra kommunen til sine tiltak og prosjekter, kalles kommunens kompetansepartnere. 

Innsikten er ofte lokal. For skoler, barnehager, fritidsklubber, sykehjem og bydelsbaserte tjenester er det nyttig å kjenne frivilligheten i nærområdet og invitere inn bydelsbaserte organisasjoner og lokale sosiale entreprenører inn til samtale.

Finn frivillige organisasjoner med kompetanse om det flerkulturelle Oslo.