Hva mener vi med inkluderende arbeidsplass?

For å oppnå målet om likeverdige tjenester skal kommunens ansatte gjenspeile byens befolkning.

Alle som bor i Oslo skal kunne kjennes seg igjen i møte med kommunens ansatte. Mangfold, likestilling og likebehandling blant ansatte gir bedre tjenester til brukerne og bidrar til å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver.

Inkludering og representativ rekruttering betyr at kommunens organisasjonskultur gir like muligheter for alle i ansettelsesprosessen, og senere i den enkeltes karriere og utvikling.

Representativitet er både et mål i seg selv, og et middel for å tilby Oslos innbyggere likeverdige tjenester.

Overordnede mål

Forventningen fra byrådet og bystyret er at alle virksomhetene legger et mangfolds- og likeverdsperspektiv til grunn for rekruttering og personalarbeid.

Dette er forventningene til hver tjeneste og hver enhet, i bydeler, etater og foretak:

  • Kartlegg representativitet blant ansatte, og sett mål for ny rekruttering.
  • Sett igang tiltak som fremmer et inkluderende arbeidsmiljø for alle, uavhengig av etnisitet, funksjonsevne, kjønnsuttrykk og seksuell orientering
  • Feir mangfold og bidra til å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

Oslo kommune skal fremstå som et forbilde for andre arbeidsgivere.

HR og rekruttering

Systematisk arbeid mot diskriminering som en del av personalpolitikken bidrar til å rekruttere rett kompetanse, skape et godt arbeidsmiljø og levere likeverdige tjenester. For å bedre representativitet i forhold til etnisitet, funksjonsevne, kjønnsuttrykk og seksuell orientering må bydeler, etater og foretak fremme en mangfolds- og inkluderingskultur.

Det innebærer systematisk arbeid med

  • rekruttering
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • karriere- og utviklingsmuligheter
  • beskyttelse mot trakassering
  • individuell tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

Representativitet og inkludering virker inn på hvordan vi jobber sammen, fordeler oppgaver og oppfører oss overfor kollegaer. Alle ansatte i kommunen kan bidra til et inkluderende arbeidsmiljø.

Se generell metodebeskrivelse for systematisk mangfoldsarbeid.

Få innspill til arbeidet for en inkluderende arbeidsplass.

Se liste med videoer der brukere og kommunale virksomheter deler erfaring og innsikt.