Sesongutleie av Paviljongen i Hvervenbukta

Paviljongen i Hvervenbukta er et unikt lite lokale som vi om sommereleier ut som visningsarena for kunst og kultur.

Paviljongen er fredet og ble oppført som en del av parkanlegget til godset på Stubljan. Den har blitt brukt til utstillingsvirksomhet tidligere, men størrelsen, vernebestemmelsene og fasilitetene legger føringer for hva slags type aktivitet lokalene kan romme.

Pris

4000 kr som betales forskuddsvis ved avtaleinngåelse.

Fasiliteter

Paviljongen har innlagt strøm, vann og toalett.

Fordi bygningen er fredet kan man ikke spikre, skru eller gjøre andre irreversible inngrep i bygningen.

Lokalet kan brukes i forbindelse med salg av kunst- og kulturprodukter, men det er ikke tillat å servere mat og drikke.

Paviljongen leies ut i den stand den befinner seg i ved utlysning.

Kriterier

  • Søker må være en aktiv kunst- og kulturaktør.
  • Bygget er verneverdig, og planlagt bruk må skje innenfor de rammer dette setter. Det er ikke anledning til å gjøre bygningsmessige inngrep, mv.
  • Kulturetaten vil foreta en skjønnsmessig vurdering av det kunstneriske nivået på den planlagte aktiviteten, herunder hvor godt aktiviteten passer inn i lokalet og området for øvrig
  • Eventuell lokal forankring hos søker vil vektlegges positivt

Periode

Lokalene kan leies i følgende perioder:

  • 13. mai – 17. juni
  • 19. august – 19. september

Slik søker du

Digital søknadsskjema åpnes torsdag 30.03.2022

Søknadsfrist: 2. mai 2022.

Fyll ut digitalt søknadsskjema her

Kulturetaten anbefaler at søkere leser gjennom Kulturetatens standardiserte kontraktsmal for korttidsutleie (PDF), som viser gjeldende bestemmelser om bruk av Paviljongen i Hvervenbukta.

Tildeling

Kulturetaten behandler søknadene og vil gi svar til søkerne innen utgangen av april 2022. Dersom Kulturetaten har spørsmål knyttet til søknaden tar etaten kontakt med søker.

Klage

Avgjørelsen anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til Oslo kommunes klagenemd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes vedtaksorganet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

Kontaktinformasjon

kul-atelier@kul.oslo.kommune.no

Kontakt

Besøksadresse:
Ljansbrukveien 4 C
1250 OSLO