Det gamle Munchmuseet på Tøyen - korttidsleie

Det gamle Munchmuseet på Tøyen - korttidsleie

Det gamle Munchmuseet på Tøyen har siden 1960-tallet vært en nasjonalt viktig kulturarena. Nå skal bygningen tas i bruk på en ny måte. I perioden august-desember 2022 skal deler av bygningen leies ut til byens kulturaktører for å se hvordan ulike kulturaktiviteter fungerer i anlegget. I tillegg vil lokale foreninger kunne søke om å ha kontorplasser på museet i perioden. Aktørene som får tilgang i denne perioden vil ikke ha forrang når arbeidet med permanent etterbruk av anlegget igangsettes.  

Pris

Gratis leie, men leietakerne må bekoste renhold. Det vil settes opp et fast beløp som dekker kostnader for vask to-tre ganger i uka. Dersom leietakere har behov for mer hyppig renhold kan det bestilles fra driftsansvarlige i OBF. I tillegg vil det være mulig å kjøpe vektertjenester gjennom utleier dersom det er behov for det.  

Arealer

Det er i hovedsak museets publikumsarealer som er mulig å leie, men også kontorlokaler vil være tilgjengelige. 

Arealer for lokale organisasjoner

Det er viktig for Oslo kommune at Munchmuseet på Tøyen blir en aktiv lokal møteplass. I denne først fasen av midlertidig aktivisering vil derfor kommunen tilgjengeliggjøre arealer slik at lokale aktører kan finne sammen og utforske bygningens potensiale. Vi oppfordrer særlig lokale organisasjoner, lag, foreninger og sosiale entreprenører som rekrutterer innbyggere fra Bydel Gamle Oslo til inngå samarbeid og til å søke på tilgang til kontorlokaler og sambruksarealer. I søknadsskjemaet som åpner 25. mai må én av aktørene søke, men i søknadsteksten kan man synliggjøre hvem man skal samarbeide med og hvordan.  

Arealer for kulturaktivitet

Det gamle Munchmuseet på Tøyen skal fortsatt fungere som et kulturhus. Salene omtalt i søknadsskjema som Sone A2 og Sone B skal lånes ut til byens kunst- og kulturaktører. Til sammen vil arealene være tilgjengelige for fem ulike aktører. I tillegg vil Sone C være tilgjengelig for sambruk og for enkeltarrangementer. Vi ber hver av søkerne spesifisere om de har ønsker om å bruke Sone C, hva de ønsker å bruke arealet til og ev. hvor lenge man har behov for det. Både lokale og byomfattende kunst- kulturaktører kan søke om å få tildelt disse arealene.

Plantegning - Last ned kart over sonene (PDF)

Fasiliteter

Bygningen har på nåværende tidspunkt lite fast infrastruktur, med unntak av stoler. Det vi si at alle søkere må ha mulighet til å dekke egne driftskostnader i bygningen, for eksempel kostnader til vakthold, lyd- og lysrigg mv. Bygningen leies ut som den er på befaring og vi oppfordrer alle søkere til å delta på informasjonsmøte for å få mer innsikt i rammene for bruk av lokalene.  

På nåværende tidspunkt er det ikke klart om det vil være et serveringstilbud i kafearealene, men dette vil avklares så raskt som mulig.

Leieperioder

Lokalene kan leies i følgende perioder:  

 • 16. august - 05. september
 • 4. november - 25. november
 • 26. november - 19. desember 

Befaring og informasjonsmøte 

24. mai kl. 16.00. Oppmøte ved publikumsinngangen på det gamle Munchmuseet.  

På møtet vil Oslobygg informere om hvordan bygningen kan brukes og Kulturetaten vil informere om søknadsprosessen. Det vil settes av tid til spørsmål og innspill og i tillegg skal det gjennomføres en befaring på anlegget. Se Facebook-event for program

Pga. restriksjoner i bygningen må man melde seg på befaringen. Det kan du gjøre her.

Søknadsfrist 

12. juni 2022 

Utvelgelseskriterier 

Målet med denne første aktiviseringsperioden er å få teste ut ulike måter å bruke bygningen på. Det overordnete utvalgskriteriet vil derfor være sammensetningen av de ulike aktivitetene. Dernest vil kriterier listet opp under bidra til at det nedsatte tildelingsutvalget gjør en helhetlig og godt fundert utvelgelse. Tildelingsutvalget består av representanter fra Kulturetaten, Oslobygg KF, Deichman Tøyen, Sentralt ungdomsråd (ubekreftet) og Bydel Gamle Oslo. 

Overordnede prioriteringer

 • Aktivitet med lokal forankring
 • Tilbud for og med barn og unge
 • Kunst- og kulturaktivitet skapt av profesjonelle aktører 
 • Aktivitet som har fokus på sosial bærekraft og samarbeid med lokale aktører 
 • Aktivitet som bidrar til å tilgjengeliggjøre bygningen mest mulig og for et bredt publikum 

Merk at tiltak som er av utpreget kommersiell karakter ikke vil bli prioritert.

Hvem kan søke?

 • Lokale aktører (organisasjoner, lag, foreninger og sosiale entreprenører)  
 • Aktører som rekrutterer og involverer innbyggere fra Bydel Gamle Oslo  
 • Byomfattende kunst- og kulturaktører 

Krav til søker 

 • Alle søkere må ha sin hovedaktivitet og faste tilholdssted i Oslo
 • Søker er selv ansvarlig for å påse at aktiviteten i lokalet foregår innenfor forsvarlige rammer
 • Søkere må samarbeide med andre aktører som holder til i bygningen i den aktuelle perioden
 • Alle søkere må ha organisasjonsnummer og være registrert i enten frivillighetsregisteret eller enhetsregisteret

Kontaktinformasjon

Ingeborg Apall-Olsen, Kulturetaten: iao@kul.oslo.kommune.no 

Slik søker du 

Digitalt søknadsskjema

Etter at du har sendt søknaden 

Tildelingsutvalget behandler søknadene og vil gi svar til søkerne før utgangen av juni. Dersom etaten har spørsmål knyttet til søknaden tar de kontakt med hver enkelt søker. 

Klage 

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.