Til innhold

Vil du påvirke? Invitasjon til innspillsmøte om fremtidens kulturpolitikk

Hva

8. januar kan kulturlivet i Oslo gi innspill til ny nasjonal kulturmelding, i form av et regionalt innspillsmøte.

I samarbeid med Kulturdepartementet har Kulturetaten i Oslo gleden av å invitere til innspillsmøte i forbindelse med regjeringens nye kulturmelding. Den nye kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Kulturetaten i Oslo kommune er vertskap for innspillsmøtet.

Fristen for innspill er utgått, men det er fortsatt mulig å delta.

Påmelding

Her kan du melde deg på innspillsmøte.

Påmeldingsfrist er 18. desember. Blir det fullt vil vi forbeholde oss retten til å velge ut maks én til to per organisasjon.

Spørsmål til regionale innspillsmøter om fremtidens nasjonale kulturpolitikk

  • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år?
  • Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
  • Hva er særlige utfordringer i Oslo?
  • Hvilke muligheter og særlige fortrinn har Oslo?
  • Hva skal til for å ha et sterkt lokalt kulturliv i hovedstaden?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommune og stat på kulturområdet skal drøftes

  • Hva bør være statens rolle og ansvar?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunen?

Gi dine innspill!

I løpet av innspillsmøtet mandag 8. januar kommer det på programmet å være tre runder med temaer som berører Oslo. Her vil ulike kulturaktører komme med innspill til fremtidens kulturpolitikk.

Ved fristens utløp 8. desember var det  over 130 interesserte aktører som vil si noe fra scenen 8. januar. Og nesten 300 påmeldte til selve seminaret. Kulturetaten gjør nå alt for at alle skal bli hørt og synliggjort, men dessverre får ikke alle  plass til å holde innspill. Utvelgelsen skjer før jul.

Her er listen over alle som ønsket innspill

Innspillsfristen er utgått og for de som ikke har meldt seg på kan skriftlige innspill sendes til Kulturdepartementet.   

Send skriftlig innspill til Kulturdepartementet

Kulturdepartementet planlegger også en egen innspillskonferanse for nasjonale institusjoner. Dato er ikke satt.

Bakgrunn

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Arbeidet med meldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Innspillsmøte

Når: Mandag 8. januar 2018
Sted: Sentrum scene, Badstugata 2, 0183 Oslo

Program innspillsmøte OSLO – ny nasjonal kulturmelding

Kl 08:30 Registrering m/ kaffe og te
Kl 09:00 Åpning ved byråd Rina Mariann Hansen og Kulturetatens nye direktør Stein Slyngstad
Kl 09:10 Oppspill ved Kulturdepartementet v/ avdelingsdirektør Øystein Strand
Kl 09:20 Innspillsrundene starter

Oslos særskilte utfordringer

Innspillsrunde 1: Arenaer, lokaler og infrastruktur

Oslo er en storby i rask vekst. Det er for få tilgjengelige og tilrettelagte arenaer og lokaler for kulturfeltets behov. Kan dagens infrastruktur utnyttes bedre? Hvilke endringer må til? Hvordan kan samfunnet (skoler, eiendom, byutvikling, kommune, stat) møte disse utfordringene?

Innspillsrunde 2: Spennet mellom det lokale og det nasjonale

Oslo er Norges hovedstad og hjem for 670 000 innbyggere fordelt på 15 bydeler. Lever lokalt kulturliv i skyggen av det nasjonale, eller gir det nasjonale næring til det lokale? Byen skal ha et rikt og godt kulturliv, og det skal være godt å bo og drive aktivt med kunst og kultur både som profesjonell og på fritiden. Hva skal til for å videreutvikle et sterkt kulturliv i Oslo både i form av utøvelse og opplevelser?

Kl 12:30 Lunsj
Kl 13:20 Innspillsrunde og panelsamtale starter

Norsk kulturliv om 20 år

Innspillsrunde 3: Hva er norsk kulturliv er om 20 år?

Vil tradisjonelle kulturuttrykk og former utfordres og endres? Og hvordan blir kulturbyen Oslo i dette perspektivet? Hvilke utfordringer har vi for fortsatt styrking av kulturfeltet i Oslo, både i et kunst-, nærings- og frivillighetsperspektiv?

Paneldebatt: En melding som fortsatt er en positiv referanse om 20 år

Hvordan lykkes med en ny nasjonal kulturmelding? Hvordan lage en melding som gjør kulturen viktigere for de som bor her og viktigere i den norske offentligheten? Bør rollefordelingen mellom stat, fylke, kommune og kulturaktørene endres for å møte nye utfordringer? Ulike aktører fra kulturfeltet samles til en avsluttende samtale om det å skape en aktuell melding.

15:30 Slutt

Kontaktinformasjon

Kjersti Tubaas
kommunikasjonssjef
Telefon: 924 42 884
E-post: kjersti.tubaas@kul.oslo.kommune.no

Christin Lundevall
Spesialkonsulent
Telefon: 991 00 059
Epost: christin.lundevall@kul.oslo.kommune.no