Smittevernplan

Last ned smittevernplan for Oslo kulturskole. Godkjent av kommuneoverlege 12. juni 2020.

1. Overordnet

Denne smittevernplanen er utarbeidet etter mal for smittevernveiledere fra Folkehelseinstituttet, publisert 28. april 2020 samt risikovurdering for kulturskolen. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Denne smittevernplanen beskriver de smitteverntiltakene som skal følges ved drift av kulturskolen under covd_19-utbruddet i 2020. Planen har sitt utgangspunkt i gult nivå, med ytterligere tiltak som inntreffer ved rødt nivå jf. Nasjonal smittevernveileder for skoler og er fra kulturskolerådet. Dette dersom kulturskolen ikke stenges for drift ved rødt nivå.

1.1 Ansvar

Kulturskolens aktiviteter skal skje i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og fordeler ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ansatte ved kulturskolen orienteres om risikovurderingen og smittevernplanen, de blir bedt om å lese denne grundig, de følges opp tett av nærmeste leder de første dagene, og endringer i planene vil bli informert om. Lærere som har undervisning på andre steder enn Schous og Grønland må i tillegg også sette seg inn i stedets smittevernveileder.

De generelle rådene i FHIs mal for smittevernveiledere er tilpasset de lokale forholdene ved kulturskolen. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å vurdere endringer i denne smittevernplanen i ulike faser av pandemien.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Det henges opp informasjon på Grønland og på Schous slik at dette er enkelt å få med seg for elever og foresatte.

Alle skal utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som er beskrevet i dette dokumentet, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, kunder, renholdsfirma og andre som er knyttet til tjenesten opprettholdes.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:

Informasjon om covid-19 og tiltak i Oslo kommune:

Kulturskolen ser også til bransjevise veiledere fra Norsk Kulturskoleråd, Norsk Musikkråd og idretten.

1.2 Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.

2. Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Det er per i dag ikke grunnlag for generell bruk av munnbind hos friske personer. Ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker kan benyttes av personer som blir syke når det ikke er mulig å holde 1–2 meters avstand til andre før de rekker å komme seg hjem.

Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå.

Dersom smitteverntiltak i denne planen er gjennomført, vil smittespredningen bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

2.1 Syke personer skal ikke være tilstede

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.

Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

På bakgrunn av dette, er det viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

2.2 Personer som kan møte i tjenesten

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte, brukere og andre møte når de har vært symptomfrie i et døgn
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og Folkehelseinstituttet

2.3 Personer med symptomer, i karantene eller isolasjon

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i tjenesten, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene og isolasjon skal heller ikke møte i lokalene.

2.4 Ved oppstått sykdom mens personer er til stede i tjenesten

Ansatte og elever som blir syke mens de er på jobb/tilstede i undervisningen må gå hjem så snart det er mulig. I tilfeller der elever blir syke skal foresatte varsles. Syke personer som må hentes av andre, må vente ute der det ikke er andre. Hvis det er nødvendig å la den syke vente i et undervisningsrom, må rommet bli vasket før det tas i bruk igjen. Dersom vedkommende har brukt toalettet må også dette vaskes. Renhold på Schous og Grønland utføres av renholdsfirma som varsles i slike tilfeller.

Ved sykdom i andre skolelokaler varsles skolen. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. Kulturskolen har munnbind tilgjengelig i resepsjonen på kulturstasjonene Grønland og Schous hvis slike tilfeller skulle oppstå. Lærere får eget personlig smittevernutstyr, dvs. Antibac, engangshansker og munnbind. Ved oppstått sykdom varsles nærmeste leder i kulturskolen umiddelbart.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle tjenesten dersom brukere eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakter til den syke. Informasjon om at kulturskolens lokaler ikke skal benyttes hvis de er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner inngår i kulturskolens generelle informasjon som publiseres på kulturskolens nettsider, og som oppslag ved inngangene og andre lett synlige steder.

3. God hygiene

3.1 God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

Håndvask

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder.
 • Tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og ved bruk av kjøkken og spising.

Alternativer til håndvask

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er muligheter for håndvask. Hver lærer har sin flaske på undervisningsrommet, i tillegg til at det er utplassert ved innganger og ventesoner på Schous og Grønland.
 • Alle elever og lærere som kommer til kulturskoleundervisning må vaske sine hender ved ankomst ved nærmeste vaskeservant.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås.
 • Unngå å ta i ansiktet; øyne, nese, og munn.
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

3.2 Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, emperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Renholdet på kulturskolen blir for Schous utført av Østlandske Rengjøring og for Grønland av
Omsorgsbygg. De har iverksatt vask av risikoutsatte områder.

Forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter, toalettseter, vaskeservanter med kraner rengjøres minimum to ganger daglig.
 • Engangs papirhåndklær og såpe er tilgjengelig, og søppel tømmes daglig.
 • Spisebord i pauserom for ansatte vaskes med vann og såpe daglig.
 • Dørhåndtak, lysbrytere, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres daglig.
 • Det foreligger avtale om at ekstra renhold kan utføres ved behov.

Følgende renhold utføres av kulturskolens lærere/øvrig ansatte:

 • Sambruk av instrumenter og utstyr skal begrenses så langt mulig.
 • Håndtak på kjøkken og spisebord i pauserom for ansatte vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Felles arbeidsplasser rengjøres av ansatte ved vaktskifte; bordplate, tastatur, armlener på stol tørkes av med desinfiserende middel.
 • Tekstiler må vaskes på minimum 60° C. Hvis dette ikke er mulig, må de ryddes bort.
 • Unødvendige gjenstander og utstyr ryddes unna i fellesareal og undervisningsrom.

Ved rødt nivå tilkommer følgende tiltak:

 • Dørhåndtak og kontaktflater rengjøres mellom hver elev/gruppe/pulje av pedagog.
 • Utstyr, nettbrett, datamaskiner/tastatur, barrer, stereoanlegg, felles skrivere, fjernkontroller som deles rengjøres mellom hver elev/gruppe/pulje av pedagog.
 • Gulv i rom som benyttes til dans og teater vaskes over mellom hver gruppe.
 • Heisen på Grønland og Schous stenges av. Dersom det ankommer brukere med behov for å benytte heis, skal alle knapper utenfor og inne i heisen rengjøres etter bruk. Dette gjøres av resepsjonisten.
 • Omgjøring av timeplan – noe redusert undervisningstid – for å sikre tilstrekkelig tid mellom undervisningstimene mtp. rengjøring.
 • Digital undervisning vil vurderes.

3.3 Redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom elever/brukere og ansatte. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc. Følgende kontaktreduserende tiltak gjennomføres ved kulturskolen:

3.4 Kulturskoleundervisning generelt

 • Elevene oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra kulturskolen.
 • Det utarbeides egne plakater for kulturskolen med smittevernregler. Denne legges ut på nettsidene og informeres om til foresatte/elever. Plakaten lages på flere språk.
 • En gruppe skal ikke være større enn at deltakerne har plass til minimum én meter mellom seg i alle retninger.
 • Elevene skal ikke benytte garderober, kjøkken eller andre oppholdsrom.
 • Nødvendig utstyr til undervisningen tas med hjemmefra og skal ikke deles/lånes av andre.
 • Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke/sekk under timen, unntak er fag som benytterdette i undervisningen.

3.5 Mellom elever og lærere

 • Sambruk av instrumenter og utstyr skal begrenses så langt mulig.
 • Læreren berører ikke elevenes instrument, unntatt ved behov for stemming av strengeinstrument og hjelp til bytte eller justering av fliser og rør på treblåseinstrument. Det brukes i så fall engangshansker. For instrument med dobbelt rørblad benyttes ferdiglagde rør.
 • Spytt/kondens fra blåseinstrument samles direkte i papir som kastes med etterfølgende håndvask.
 • De fleste instrumenter tåler ikke etanol, ta kontakt med egen lærer for tips om renhold.
 • Elevene benytter egen teatersminke, legger denne selv, og sminken fjernes hjemme.
 • Ved bruk av kostyme, skal disse vaskes mellom hver gang de benyttes.
 • Tangentene rengjøres mellom hver undervisningstime og hender vaskes.
 • Utstyr som yogamatter, klosser, pilatesballer o.l. skal ikke brukes.
 • For visuell kunst sørger kulturskolen for at det er nok pensler, tusjer, penner, kniver og lignende verktøy til samtlige elever til en hel undervisningsdag. Alt av brukt verktøy legges i en kasse merket brukt, dette rengjøres med Antibac etter endt arbeidsdag. Det vil kun være lærere som deler ut og henter inn verktøy og det er kun en pedagog i hvert atelier på en undervisningsdag.

Ved rødt nivå tilkommer følgende tiltak:

 • Elever skal komme presis til timene, ikke 5–10 minutter før.
 • Antall elever per gruppe begrenses til 15–20 stk. i henhold til smittevernveileder for grunnskolen.
 • Ta i bruk større rom der det er nødvendig og mulig.
 • Digital undervisning vil være aktuelt i de tilfeller fysisk undervisning ikke anses å være forsvarlig.
 • Foresatte venter ute dersom ikke annet avtales spesielt.

3.6 Spesielt for ansatte

 • Hjemmekontor benyttes for ansatte som har oppgaver som kan utføres hjemme.
 • Smittevernplan for Oslo kulturskole 12.06.20, Side 9 av 14.
 • Vi bruker videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der dette er mulig.
 • Timeplan må legges slik at tilstrekkelig renhold kan utføres og avstandskravene mellom ulike grupper kan overholdes.
 • Det føres oppmøteoversikt over elever for å lette arbeid med en smittesporing i etterkant.
 • Råd om avstand mellom personer må overholdes.
 • Bruk av offentlig transport begrenses der det er mulig.
 • Ansatte som arbeider på flere kulturskoler, grunnskoler og kommuner må forholde seg til stedets smittevernregler og har selv et ansvar for å sette seg inn i disse.
 • Alle lærere skal vaske hender ved ankomst til undervisningsstedet, før/etter måltider, og etter å ha vært ute av bygget.
 • Avvik fra smittevernreglene hvor det er behov for ytterligere tiltak skal rapporteres til nærmeste leder.

Ved rødt nivå tilkommer følgende tiltak:

 • Det tilstrebes ett oppmøtested daglig så langt mulig.
 • Lærere skal som utgangspunkt ikke benytte garderober, men det kan gjøres avtaler på forhånd, eksempelvis dersom lærer har hatt flere undervisningssteder på samme dag. Det vil da settes inn ekstra renholdstiltak i garderobeområdene.

3.7 Resepsjon Schous og Grønland

 • Elever/brukere vil kun oppholde seg der kort tid.
 • Det er montert merketape på gulvet i inngangen, med 1 meters mellomrom, for å hjelpe publikum til å holde avstand.

3.8 Fellesarealer Schous og Grønland

 • Det settes opp informasjon om smittevernråd og avstand i fellesarealer og vrimlearealer.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko dersom øvrige råd etterleves.
 • Det skal sørges for tilstrekkelig tid mellom grupper slik at det ikke blir trengsel i gang/trapp/vrimlearealer inn til undervisningslokalene og slik at alle kan holde avstandskravene.
 • Kjøleskap, kaffetraktere/maskiner skal ikke benyttes. Ansatte må ta med mat som ikke krever tilberedning.

3.9 Antall personer på kontor Schous og Grønland

 • Det skal være minst 1 meter mellom personer.

3.1.0 Rutiner for leietakere/øvrige brukere av Schous og Grønland

 • Leietakere/øvrige brukere som driver undervisning på Schous må rengjøre utstyr mellom sine elever, jf. kapittel om God hygiene.
 • Kulturskolens ledelse skal sørge for god dialog og koordinering med leietakere/brukere for å sikre at smittevernreglene kan etterleves.
 • Leietakere/øvrige brukere har ansvar for å informere egne ansatte/deltakere om smittevernregler.

3.1.1 Spesifikke ekstratiltak for Schous

 • Egen smittevernansvarlig på Schous som ivaretar dialog og koordinering mellom kulturskolen og øvrige leietakere/brukere av bygget.
 • Fellesområdene garderober, kjøkken, lounge, trapperom og inngangsparti skal ikke benyttes som oppholdsrom av elever eller foresatte. Foreldre får følge elevene inn/ut, ansatte/tilsynsvakter vil bidra til elever/foresatte ikke stimler sammen i foajeen ved inngangen.
 • Ved avsluttet undervisning vil gruppene samlet forlate lokalet og assistenten i resepsjonen vil krysse hver gruppe ut.
 • På Schous plasseres hånddesinfeksjon ved Studio 1, Studio 2, Studio 3, studio 4, studio 5, studio 6, studio 7, Atelier 1, Atelier 8, teatersalen og resepsjonen.

Ved rødt nivå tilkommer følgende tiltak:

 • Ekstraordinær rutine for pedagogene, elevene og assistentene i resepsjonen vil være at pedagogene henter sine grupper med elever, på avmerkede steder utenfor inngangen. I de tilfellene elevene har behov for assistanse inn til undervisningsrommet avtales dette med lærer på forhånd.

3.1.2 Spesifikke ekstratiltak for Grønland

 • På Grønland plasseres hånddesinfeksjon ved resepsjonen i 1. et. samt i alle trappeoppganger i alle et.
 • Alle elever skal gå direkte til sitt undervisningsrom og vil få beskjed om dette.
 • Ansatte/tilsynsvakter vil bidra til elever/foresatte ikke stimler sammen i foajeen ved inngangen.
 • Egen smittevernansvarlig på Grønland ivaretar dialog og koordinering mellom kulturskolen og øvrige leietakere/brukere av bygget.

Ved rødt nivå tilkommer følgende tiltak:

 • Henting og levering av elever skal gjøres utenfor inngangspartiet, ansatte/tilsynsvakter vil bidra til at elever ikke stimler sammen i foajeen ved inngangen. I de tilfellene elevene har behov for assistanse inn til undervisningsrommet avtales dette med lærer på forhånd.

4. Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se
Folkehelseinstituttets nettsider.

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge per 24.04.2020, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Med iverksetting av de tiltak som beskrives i denne smittevernveilederen, vurderes det at
elever, ansatte og brukere kan overholde nødvendig avstand, jf. gjeldende nasjonale smittevernregler.

Oslo, 10.06.2020

Siv Krogh Österholm
Avdelingsdirektør