Arrangement

Søk om kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Du kan nå søke om kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett. Søknadsfrist er 15. september.

Ordningene gjelder arrangementer fram til 31. august. I begge ordningene kan det fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Kultursektoren

Ordningen for kultursektoren dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer, og inkluderer nå også underleverandører til kulturarrangementer. Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Les mer og søk om kompensasjon av arrangementer i kultursektoren.

Frivillighet og idrett

Ordningen for frivillighet og idrett dekker nå en rekke inntektstap sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Det har også blitt enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Les mer og søk kompensasjon for arrengementer i frivillighet og idrett.