Klimatilpasningsstrategi – en klimarobust by

Høyere temperaturer, mer vind og kraftigere nedbør utgjør en trussel mot Oslos infrastruktur og arealer, innbyggernes helse og byens biologiske mangfold.

Oslo har som mål å være en klimarobust by

Oslo er den første kommunen i landet som har lansert en egen klimatilpasningsstrategi:

Hovedsatsingsområder

Ut ifra kunnskap om klimaendringer i dag og i fremtiden, er områdene under identifisert som hovedsatsningsområder for Oslo Kommunes klimastrategi.

  • vann
  • arealbruk
  • infrastruktur
  • helse
  • naturmiljø
  • beredskap

Overvannshåndtering er prioritert

Selv om Norge i mindre grad enn mange andre land rammes av klimaendringer, viser erfaringer blant annet fra København, at også nordiske byer er utsatt:

København ble i 2011 rammet av et massivt regnskyll med påfølgende gateoversvømmelser og trafikale problemer. Forsikringsselskapene beregnet kostnaden av hendelsen til nærmere fem milliarder kroner.

Det er ingen grunn til at Oslo ikke kan rammes av en tilsvarende værhendelse, og håndtering av overvann og ekstremnedbør er hovedprioritet for byen.

En tverrsektoriell arbeidsgruppe har utviklet en strategi og handlingsplan for overvannshåndtering.

Etter hvert som Oslo fortettes blir det et økende behov for overvannshåndtering, på grunn av manglende naturlig drenering. I tette bydeler blir det ekstra viktig å sørge for gode grøntarealer, trær og flere grønne tak. Trær og vegetasjon bidrar til å gjøre Oslo robust overfor klimaendringer, samtidig som det gjør byen grønnere og triveligere.

Klimatilpasning krever samarbeid

Konsekvensene av klimaendringene krever store endringer i måten vi planlegger, bygger og drifter byen. Det kreves både kortsiktig og langsiktig planlegging, og samarbeid på tvers av sektorer.

Strategien legger opp til et bredt samarbeid mellom alle relevante sektorer og virksomheter, og Oslo Kommune vil utarbeide en handlingsplan for å konkretisere tiltak og organisering av tilpasningsarbeidet. Strategien følges opp av og handlingsplanen vil utarbeides av Klimaetaten.

Klimeandringer treffer lokalt

Effektene av klimaendringer slår til lokalt, derfor må løsninger søkes og tiltak gjennomføres lokalt.

Klimatilpasningsstrategien er utviklet i kjølvannet av «Klimatilpasning i Norge» Stortingsmelding 33 (2012-2013) som legger mye av det fremtidige tilpasningsansvaret på kommunene.

Dette innebærer blant annet at kommunene selv må tilegne seg kunnskap og iverksette nødvendige forebyggende tiltak.

Klimastrategien oppdateres jevnlig

Gjennom arbeidet med klimatilpasningsstrategien har vi fått en bredere og dypere forståelse av hvordan klimaendringene påvirker Oslo, og hvilke tiltak som bør iverksetter på kort, mellomlang og lengre sikt.

Klimatilpasningsstrategien vil oppdateres jevnlig i takt med økt kunnskap om fremtidens klima og basert på de erfaringer som kommunen gjør på området.

Det pågår allerede store prosjekter knyttet til arbeid med åpning av bekker og elver, kartlegging av flomsoner, arbeid med grønne tak, sikring av kritisk infrastruktur og bevaring av verdifull vegetasjon.

Disse prosjektene skal videreføres og styrkes i årene som kommer.