Til innhold
Miljø og klima

Bli oljefri

Det blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming 1. januar 2020. Bytt til fornybar varmekilde nå, og få støtte fra Oslo kommune eller Enova.

Slik søker du om støtte til utfasing av oljefyr

Borettslag og sameier kan søke om to ulike støtteordninger:

Trenger du mer informasjon?

For å få vite mer om Oslo kommunes støtteordning:

For å få vite mer om Enovas støtteordninger til bygg med 1-4 boenheter:

Åtte gode grunner til å bytte ut oljefyren

  1. Hvis all oppvarming med fossil olje, gass og parafin opphører i Oslo, reduseres Oslos klimagassutslipp med 11 prosent.
  2. Dersom man bytter ut i god tid før forbudet, vil man kunne få innvilget støtte fra Enova eller Oslo kommunes Klima- og energifond til fjerning av oljekjeler, oljetanker og til oppvarming med fornybar energi.
  3. Fyring med fossilt brensel gir dårligere lokal luftkvalitet.
  4. Å bytte ut oljefyren er et av de enkleste og billigste klimatiltakene Oslo by kan gjennomføre.
  5. En gammel oljetank kan begynne å lekke og forurense grunn og grunnvann.
  6. Det finnes mange gode alternativer til bruk av olje som oppvarming, som for eksempel varmepumpe og fjernvarme.
  7. En omlegging vil mest sannsynlig frigjøre arealer i bygget og kreve lite vedlikehold.
  8. Man slipper å forholde seg til konsekvensene etter at forbudet innføres i 2020.

Bakgrunnen for tiltaket

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020. For å nå målet ønsker kommunen å kutte all fossil oppvarming. Klarer vi det, vil Oslo redusere klimagassutslippene med hele 11 prosent.

Oslo kommune har kommet langt i å fase ut oppvarming med olje i egne bygg, og ønsker nå å jobbe sammen med byggeiere for å erstatte oljefyring med fornybar energi.

I tillegg til Oslos eget mål om å fase ut oljefyring, har regjeringen innført et nasjonalt forbud mot oljefyring som vil tre i kraft fra 1.januar 2020. Det nasjonale forbudet omfatter all bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020.

Vi anbefaler å skifte ut oljefyringen med fossilfrie alternativer så fort som mulig, og slik bidra i å kutte klimagassutslippene i Oslo.