Sirkulærøkonomi og avfallshåndtering

Dette skjer med avfallet ditt i kommunens anlegg:

  • Biogass produseres av matavfall og andre biomasser
  • Biogjødsel produseres av matavfall, husdyrgjødsel og andre biomasser
  • Fjernvarme produseres fra energien som skapes ved brenning av restavfall
  • Plastavfall gjenvinnes og ender opp som nye plastprodukter

Oslo er en foregangsby på sirkulær økonomi. Målet er at færrest mulig ressurser går tapt.

Hvorfor kildesortere?

Avfall er ressurser. Vi kildesorterer for å gi nytt liv til begrensede naturressurser. I Oslo er det også obligatorisk å kildesortere. Les mer kildesortering i Oslo.

Hva er sirkulær økonomi?

En sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning, og er avhengig av et godt samarbeid mellom forbrukere, produsenter og myndigheter. Målet er at færrest mulig ressurser går tapt. Oslos avfallshåndtering har kommet langt på vei mot dette målet. 

Fra avfall til nye ressurser

I Oslo utnyttes ressursene fra avfall i samspill mellom befolkningen og kommunen. Innbyggerne sorterer avfallet sitt hjemme, som senere blir omgjort til energi og nye produkter i kommunens anlegg.  

Etter at Oslofolk har sortert avfallet sitt hjemme, hentes det av Renovasjonsetaten som kjører avfallet til kommunens avfallsanlegg. Her sorterer Energigjenvinningsetaten husholdningsavfallet og produserer fjernvarme, biogass og biogjødsel. Denne kretsløpsbaserte tankegangen er selve bærekraften i en sirkulærøkonomi. 

Ny energi fra grønne og blå poser

Avfallet sorteres i optiske utsorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud, der grønne poser med matavfall og blå poser med plastemballasje skilles ut fra restavfallet.

Matavfallet, sammen med andre biomasser, blir til biogass og biogjødsel, mens plasten håndteres av Norsirk og ender opp som nye plastprodukter. Restavfallet brennes og blir til fjernvarme til Oslos befolkning.

Biogass

Det er på Oslo kommunes biogassanlegg i Nes på Romerike at Oslos matavfall og andre biomasser blir til utslippsnøytral biogass og økologisk biogjødsel. Biogassen oppgraderes i gassanlegget, og blir et CO2 -nøytralt drivstoff for busser og annen transport. Biogjødselen er et næringsrikt gjødselprodukt for landbruket.

Fjernvarme

Fjernvarmen i Oslo består i hovedsak av energi fra avfall (63,9%), men også strøm (24,6% og varmepumper fra kloakkanlegg (7,8%). Bare fjernvarmen som trekkes ut av kloakken forsyner byen med fjernvarme nok til å varme opp 13 000 leiligheter i året.

Bidrar til å nå klimamål

Renovasjons- og gjenvinningsetaten energiproduksjon bidrar til å realisere Oslo kommunes ambisiøse klima- og miljømål, som er å halvere utslippene av klimagassen CO2 innen 2030.

Oljefyrt oppvarming i Oslo er i ferd med å fases ut, og andelen fjernvarme fra avfallsforbrenning øker. Biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffalternativer vi har i dag.

Biogassproduksjonen vil bidra til å redusere CO2 -utslipp fra trafikken i Oslo. Dermed reduseres også de totale utslippene av klimagassen CO2.

I Oslo har man også et eget pilotprosjekt for karbonfangst- og lagring på Klemetsrud. Dersom anlegget realiseres som planlagt, vil bli det første i sitt slag i verden. Les mer om karbonfangst og lagring på Klemetsrud