Oslos klimastrategi og klimabudsjett

Til grunn for Oslos klimaarbeid ligger Oslos klimamål:

  • Klimagassutslippene skal ikke overstige 766 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020 (gjelder for alle utslippssektorer unntatt jordbruk, luftfart og sjøfart)
  • Reduksjon av klimagassutslippene med 95 % innen 2030 (sammenliknet med 1990-nivå)

Klimabudsjettet viser tiltak som gjennomføres eller planlegges for at Oslo skal nå sine klimamål og bli en lavutslippsby.

Nybrottsarbeid

2017 var det første året med et eget klimabudsjett for Oslo kommune. Både utarbeidelsen og den påfølgende bruken av klimabudsjettet som kommunalt styringsverktøy har vært nybrottsarbeid. Klimabudsjettet for 2019 er det tredje i rekken.

Klimabudsjettene viser tiltak som gjennomføres eller planlegges for at Oslo skal nå sine klimamål og bli en lavutslippsby.

Et vanlig budsjett har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme måte viser et klimabudsjett en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut.

Klimabudsjettet legges fram sammen med det ordinære kommunebudsjettet. Klimaetaten er ansvarlig for utarbeidelsen av det faglige grunnlaget for klimabudsjettet.

Klimastrategien som utgangspunkt

Klima- og energistrategien er utviklet i dialog og samspill med 40 virksomheter fra næringsliv, stat og kommune, og det er denne strategien som ligger til grunn for klimabudsjettet.

Bystyret kan bare vedta budsjettplaner som vil gi klimakutt i samsvar med klimastrategien. På denne måten får klimatiltak høy prioritet i budsjettforhandlingene.

De ulike etatene og virksomhetene i Oslo kommune får ansvar for gjennomføring av de tiltakene i klimabudsjettet som ligger under deres myndighetsområde. De rapporterer status på gjennomføring av klimatiltakene tre ganger i året.

Statistikk under utvikling

Da klimabudsjettet for 2017 ble utarbeidet, var siste offisielle utslippstall for kommuner fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2013. Klimagassutslippene i klimabudsjettet for 2017 var derfor basert på disse 2013-tallene.

Miljødirektoratet har i 2018 publisert ny og forbedret statistikk for klimagassutslipp i Oslo for årene 2009 til 2016. Statistikken er utarbeidet i samarbeid med SSB.

Beregningene er mer detaljerte, samtidig som utslipp fra skipsfart og luftfart nå også er inkludert. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig med å videreutvikle klimagasstatistikken. Det er denne statistikken som er fundamentet i vurderingen av hvordan Oslo ligger an til å nå sine klimamål.

Klimabudsjettet 2019

I Klimabudsjettet for 2019 trekkes det blant annet fram at varetransporten skal elektrifiseres, flere byggeplasser skal bli fossilfrie og at satsingen på en utslippsfri bilpark skal kombineres med kapasitetsøkning i kollektivtrafikken.

Vi lager veileder for klimabudsjett

Oslo kommune ved Klimaetaten har sammen med Hamar kommune og Trondheim kommune fått tilsagn på 4,3 millioner kroner fra Klimasats til å utarbeide en veileder for klimabudsjett som styringsverktøy.