Elveåpning i Oslo

Visste du at...

 • De siste ti årene har over 3000 meter elver eller bekker blitt åpnet.
 • Det er kartlagt om lag 30 strekninger som på sikt kan gjenåpnes.

Arbeidet med å gjenåpne bekker og elver er i dag et viktig tiltak for å bedre klimaet i Oslo.

Den blågrønne byen

Seks prosent av Oslos areal består av ferskvann, og byens ti vassdrag er en viktig del av hovedstadens identitet. I 354 kilometer snor de seg gjennom byen. De er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning, men også hjem for et stort antall arter både i og langs vannet. 

Fram til 1990-tallet ble Oslos elver og bekker lagt i rør for å frakte vekk forurenset vann og gjøre det enklere å bygge ut en stadig voksende by. Vassdrag ble lukket inne i rør og kulverter, og forsvant i stor grad fra byens overflate. Ved å legge elver og bekker i rør ble forurensningen i vannet lukket inn og transportert bort fra byområdene. 

På denne måten ble det også frigjort areal for utbygging av blant annet boliger, skoler og næringsvirksomhet. Samtidig forsvant mye av vannveienes unike betydning for Oslos biomangfold, vannhåndtering og folkehelse.  

Fra rør til åpne vassdrag

På slutten av 1990-tallet snudde trenden. I dag er det en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, men også gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. 

Til tross for høye ambisjoner og målsettinger er fremdeles nesten 70 prosent av Oslo bekker og elver lukket. I all hovedsak er dette mindre bekker og sideløp, av de større elvene er rundt 30 prosent lukket. Fra 1990-tallet til i dag er over 3000 meter av Oslos vassdrag gjenåpnet. 

Klimatilpasning

Elver i kulverter og rør har begrenset kapasitet for å håndtere store vannmengder. Åpne vassdrag derimot har større kapasitet til å håndtere økte og mer intensive nedbørsmengder. Å forhindre oversvømmelser er en av de viktigste årsakene til den ambisiøse planen for å åpne Oslos vassdrag. 

Å gjenåpne elver er i dag en integrert del av en større plan om klimatilpasning i kommunen.

Oslo kommune har som mål at vannveier åpnes på en måte som er tilpasset den opprinnelige naturen i området. Dessuten skal vannveien, dersom det lar seg gjøre, legges i sitt historiske løp og være tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

På den måten bidrar elveåpningene ikke bare til bedre klimatilpasning, men også til økt biodiversitet, bedre vannkvalitet og et bedre friluftstilbud til befolkningen. 

Planer for fremtiden

I løpet av det siste tiåret har nesten tre kilometer av Oslos vassdrag blitt gjenåpnet. Bare i 2017 ble det åpnet 550 meter. 

De siste årene har det vært fokus på gjenåpne Hovinbekken fra Økernområdet, ned mot Ensjø og gjennom Jordal. Arbeidet med å åpne Hovinbekken ved Jordal starter i 2019 og resultatet blir omtrent 400 meter gjenåpnet bekkeløp. 

De fleste prosjekter blir realisert når det skjer ny byutvikling som frigjør areal. Arbeidet med å gjenåpne bekker og elver er derfor et langsiktig arbeid der det kan ta lang tid fra de første planene til selve gjenåpningen. Et eksempel på dette er Gaustadbekken som vil bli gjenåpnet i 2022. Allerede i 2002 fantes de første planene og ideene. 

Om lag 30 strekninger til kan gjenåpnes. Disse utredes nærmere i forbindelse med planer for byutvikling, gjennom et systematisk arbeid som flere av byens etater deltar i. 

Teglverksdammen

Teglverksdammen var et stort gjenåpningsprosjekt som ble ferdigstilt i august 2015. Om lag 650 meter av Hovinbekken ble åpnet i dette prosjektet.

Teglverksdammen er planlagt og designet som et naturlig rensesystem, med flere sedimenteringsbasseng, flere bekkestrømmer, en liten innsjø og grunt vann med tett vegetasjon. Alle artene som finnes her er opprinnelig fra Oslo. Resultatet av prosjektet er rent vann, økt biodiversitet og et populært rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. 

Dette er de ti hovedvassdragene i Oslo kommune

 1. Lysakerelva
 2. Mærradalsbekken
 3. Hoffselva
 4. Frognerelva
 5. Akerselva
 6. Hovinbekken
 7. Alnaelva
 8. Ellingsrudelva
 9. Ljanselva
 10. Gjersjøelva

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten, Miljødivisjonen

Avdelingsdirektør natur og forurensing

Terje Laskemoen

Mobilnummer
94 85 98 14

E-post

Vann og avløpsetaten

Prosjektutvikler Vann i by

Tharan Fergus

Mobilnummer
98 64 29 91

E-post