Til innhold
Koronavirus

Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager holder stengt til og med 17. april 2020. Dette kan bli forlenget. Noen barn har rett til tilbud i barnehagen eller skolen.

Dette er stengt

 • Barnehager
 • Aktivitetsskoler
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Voksenopplæring

Barn skal holdes hjemme. Skolene vil etter beste evne gi opplæring til elevene.

Barn som ikke kan være hjemme 

Noen barn har rett til tilbud i barnehagen og skolen. Dette gjelder barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner, og barn som har det ekstra vanskelig nå.

Barn kan ikke delta hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene.

Barn til ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Barn har rett til tilbud hvis:

 • Barn er under 12 år, og
 • Begge foreldrene har arbeidsoppgaver som er nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. Unntaket er:
  • Hvis man er alene med omsorgen for barnet. 
  • Hvis en av foresatte ikke er i stand til å ivareta barnet, og den andre har en samfunnskritisk funksjon.

Eksempler på ansatte med samfunnskritiske oppgaver er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, redningstjeneste.

Se liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no).

Ordningen gjelder også barn som ikke har barnehageplass. Eksempler er foresatte i slutten av sin permisjonstid men som ikke har fått tildelt barnehageplass, eller barn som har hatt dagmamma.

Barn som har det ekstra vanskelig nå

Det må skilles mellom barn med særlige behov, og barn som har det ekstra vanskelig nå.

 • Barn med særlige behov kan være alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller elever med vedtak om spesialundervisning. Disse vil ikke automatisk ha rett til tilbud.
 • Barn som har det ekstra vanskelig nå er de som ikke vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte hjemme. Dette kan være: 
  • Barn med helseutfordringer eller omsorgsbehov hvor foresatte eller bydel ikke kan gi et forsvarlig tilbud.
  • Barn med foreldre eller søsken med særlige helseutfordringer.
  • Barn med krevende diagnoser.

Hvorvidt et barn har det ekstra vanskelig nå, vurderes individuelt fra en «liv og helsevurdering» eller en "liv og omsorgsvurdering".

Individuelle vurderinger skal drøftes mellom barnehagestyrer og foresatte. I tillegg kan barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste kontaktes ved behov, og/ eller bydelsoverlege.

Skolen skal samarbeide med bydel når det er tvil om hvordan barn med særlige behov og barn som har det ekstra vanskelig blir ivaretatt når skolen er stengt.

Slik søker du

Hvis barnet ditt har rett til tilbud i barnehagen eller skolen, kan du:

 • melde i fra til kontaktlærer eller kontakte skolen
 • kontakte barnehagen din. Hvis du ikke har barnehageplass fra før, kan du kontakte bydelen din. 

Opplæring hjemmefra 

Skolene har lagt planer og Utdanningsetaten har laget en veiledning for hvordan skolene kan legge til rette for at elevene får opplæring hjemmefra. Elevene og foresatte får beskjed fra sin skole hvordan dette legges opp.

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp.

Betaling for barnehage og AKS

Foreldre slipper å betale for barnehage og Aktivitetsskolen (AKS) så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette gjelder også barn som får tilbud på skolen eller i barnehagen.

Har du allerede fått faktura? 

Vi ber deg om betale de fakturaer som allerede er sendt ut. Du får fratrekk for stengte dager på kommende fakturaer.

Har du betalingsproblemer? Ta kontakt med bydelen din.

Eksamen

Alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020 er avlyst. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Privatisteksamen

Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Privatistkontoret sendte 31.mars ut informasjon at som følge av koronaviruset gjennomfører man ingen eksamener i Oslo i perioden 14.04 til og med 30.04.  Privatistkontoret venter på mer informasjon fra Kunnskapsdepartementet om hva som skjer videre. De dette gjelder vil få tilsendt mer informasjon så snart man vet mer

Fag og svenneprøver

Oslo kommune åpner for gjennomføring av svenneprøver etter påske.