Byrådets plan for gradvis gjenåpning av Oslo

Per 21. mai 2021.

Om planen

Byrådet presenter i dette dokumentet sin plan for gradvis gjenåpning av Oslo. Innholdet i de enkelte trinnene, og tidspunktet for når de kan iverksettes, må vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen og en analyse av den. Planen presenterer hvilke prinsipper byrådet legger til grunn for sin gjenåpningsstrategi, deretter en vurdering av rekkefølge, tidspunkt og tempo for gjenåpning, og til slutt hva som ut fra disse prinsippene og vurderingene planlegges gjenåpnet i hvert trinn. Byrådets plan tar i stor grad utgangspunkt i Folkehelseinstituttets kommunelegehåndbok covid-19, samt råd fra lokale- og nasjonale helsemyndigheter.

Pandemien har vist seg å være svært uforutsigbar. Nå som den muterte varianten av viruset står for over 90 prosent av smittetilfellene i Oslo, har situasjonen blitt enda mer usikker og uforutsigbar. Dette kan føre til at gjenåpningsplanen må justeres. Endring i tilgangen på vaksiner, kapasiteten i helsevesenet og lokale utbrudd kan også gjøre at planen må forskyves eller endres. Selv om byrådets mål er at gjenåpningen skal være varig, kan det ikke utelukkes at situasjonen utvikler seg på en slik måte at det for kortere eller lengre tid igjen blir nødvendig å innføre nye tiltak. Smittesituasjonen er fremdeles svært alvorlig i store deler av verden, og det kan for eksempel ikke utelukkes at det kan oppstå nye mutanter av viruset som krever gjeninnføring av strenge tiltak.

Trafikklysnivået for skoler og barnehager er ikke innplassert i trinnene i planen, men skal vurderes særskilt og løpende, også i forbindelse med hvert enkelt trinn. Dette er omtalt nærmere nedenfor.

Prinsipper for gradvis gjenåpning

Gjenåpningen skal være basert på kunnskap og erfaring

Oslo kommunes håndtering av pandemien skal bygge på god situasjonsforståelse og risikovurdering. Tiltak skal baseres på siste oppdaterte kunnskap, inkludert kunnskap om tiltakenes smitteverneffekt og eventuelle negative konsekvenser for befolkningen.

Gjenåpningen skal være gradvis og kontrollert

En gradvis nedtrapping av tiltak over tid reduserer risikoen for å måtte oppjustere tiltakene igjen for å få kontroll. Byrådet har som mål at gjenåpningen skal være varig, og at Oslo skal slippe ytterligere nedstenging. Etter byrådets vurdering er det viktigere, både for befolkning, arbeidsplasser og næringsliv, at gjenåpningen er varig enn at den er rask.

Tiltakene mot spredning av smitte skal fortsette å være målrettet, samordnet og balansert

Oslo kommune baserer seg på den nasjonale strategien for håndtering av pandemien, der det gjelder nasjonale, grunnleggende smitteverntiltak, som forsterkes av kommunale eller regionale tiltak når det er nødvendig for å beholde kontrollen med epidemien lokalt. De lokale smitteverntiltakene i Oslo skal stå i forhold til smittepresset, både i styrke og omfang, og de enkleste tiltakene med færrest negative konsekvenser beholdes lengst.

Hensynet til særlig utsatte personer og innbyggere i risikogrupper skal ivaretas

I vurderingen av hvilke tiltak som beholdes og hvilke som lettes, skal et styrende prinsipp om mest mulig rettferdighet ligge til grunn. Det skal tas hensyn til at både pandemien og de negative konsekvensene av smitteverntiltakene rammer skjevt i samfunnet.

Vurdering av rekkefølge, tempo og timing

Tempo i og tidspunkt for en trinnvis gjenåpning vil avhenge av:

 • Andel vaksinerte i befolkningen, særlig i risikogruppene angitt av FHI. 
 • Antall smittede og smitterisiko, smittetrender og fordeling av smittetilfeller i ulike grupper av befolkningen.
 • Belastning på sykehusene ved økende smitteforekomst. Selv om dødeligheten går ned grunnet vaksinering av risikogruppene så blir også unge mennesker innlagt med behov for sykehus- og intensivbehandling.
 • Eventuell ny kunnskap om sykdomsforløp, behandling og risiko for følgeskader, også for personer utenfor definerte risikogrupper. 
 • Følger for andre samfunnssektorer ved økende smittetall.

Rekkefølge i en gjenåpning vil avhenge av:

 • Vurdering av smitterisikoen ved gjenåpning av ulike virksomheter og aktiviteter, og hvilke smitteverntiltak som kan opprettholdes i virksomhetene og dermed gjøre smitterisikoen mindre. 
 • Vurdering av hvilke grupper i befolkningen som kan bli utsatt for økt smitte ved lettelse av tiltak og hvilke følger økt smitte i denne gruppen vil ha.
 • En mest mulig likeverdig behandling av sammenlignbare virksomheter og aktiviteter for å unngå usaklig forskjellsbehandling, når det ikke er smittevernfaglig grunnlag for ulik vurdering.
 • En vurdering av hvordan sårbare grupper, inkludert barn og unge, rammes av de negative konsekvensene av smitteverntiltak og om lettelse av smitteverntiltak for disse gruppene kan lette byrden for dem. 
 • En vurdering av de negative folkehelseeffektene av smitteverntiltakene, inkludert følgene av redusert sosial kontakt og fysisk aktivitet.
 • En vurdering av tiltakenes samfunnsøkonomiske kostnader og negative konsekvenser for arbeidsplasser og næringsliv.

Styrende faktorer som vil ligge til grunn for hastigheten i gjenåpningsplanen:

 • Totale smittetall og smittetall i ulike grupper av befolkningen.
 • Trender i smitteutviklingen, som eksempelvis opptreden av muterte virus.
 • Testtall og andel positive av de testede, samt utrulling av regelmessig massetesting.
 • Den totale test- og smittesporingskapasitet i kommunen og bydelene.
 • Vaksineandel i ulike grupper av befolkningen, og utvikling i leveranser av vaksiner.
 • Innleggelser i sykehus og intensivavdelinger, sett opp mot kapasitet og reduksjon i annen sykehusaktivitet.
 • Antall dødsfall som følge av covid-19.

Vaksinebevis/vaksinepass/vaksinesertifikat:

Statlige myndigheter har varslet at det nå utarbeides/utredes en ordning med vaksinepass, det vil si en elektronisk løsning der vaksinestatus fremgår. I utredningen har FHI/Hdir varslet at de vil gi en vurdering av hvordan slik dokumentasjon bør/kan brukes i gjenåpningen av Norge. Denne vurderingen vil kunne ha betydning for den gradvise gjenåpningen av Oslo. Før utredningen og eventuelle anbefalinger for bruk foreligger, er det for tidig å vurdere hvordan slik dokumentasjon bør påvirke gjenåpningstrinnene.

Om trafikklysnivå og barnehage/skole

Lettelser for barnehager og skoler skal vurderes kontinuerlig, og ved gjennomføring av hvert trinn. Planen spesifiserer ikke nærmere hvilke lettelser som gjøres når. Dersom man ikke gjør lettelser i barnehager og skoler må det begrunnes særskilt, men graden av lettelse (geografisk eller alderstrinn) kan tilpasses situasjonen. I denne vurderingen må det også tas hensyn til behovet for forutsigbarhet og omfang av karantener, slik at tilbudet samlet sett blir til det beste for barn og elever.

Når det gjelder rekkefølgen for lettelser i skole og barnehage vil det generelle utgangspunktet være at det gjøres lettelser for de yngste først. Jo yngre elevene er, desto vanskeligere er det for dem å nyttiggjøre seg av hjemmeundervisning, og jo mer avhengig vil de være av hjelp fra foreldre i hverdagen. Rødt nivå i barnehagene har negative konsekvenser for foreldrene på grunn av redusert åpningstid, og for barna som begrenses av strenge kohortregler og som risikerer mange vikarer på grunn av en sårbar bemanningssituasjon. Det vil også gjøres en særskilt vurdering for avgangselevene i grunnskole og videregående, og deres behov for mer tilstedeværelse på skolen.

Rekkefølgen kan måtte justeres avhengig av smittesituasjon i de ulike aldersgruppene og kunnskapen som innføring av massetesting i skolen gir.

Trinnvis gjenåpning

For all gjenåpning og fjerning av begrensninger forutsettes det strenge smitteverntiltak for å minimere risiko for spredning av smitte. Det gjelder for hvert enkelt område omtalt under, og vil være tilpasset den enkelte virksomhet eller aktivitet, og vil for eksempel dreie seg om munnbindkrav, antallsbegrensninger, avstandskrav og lignende. 

Trinn 1:

(Vedtatt av byrådet 27.04.2021)

 • Endre forbud mot mer enn to besøkende i private hjem, til at det maksimalt kan være ti personer tilstede.
 • Åpne for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.
 • Åpne for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, opp fra dagens grense på 10 deltakere.

Begrunnelse for tiltakslettelsene i trinn 1:

 • Regelen om maks to besøkende i private hjem justeres i tråd med smitteutviklingen.
 • Det er mindre smitterisiko utendørs. Forbudet mot utendørs arrangementer kan derfor mykes opp noe, samt regelen om organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Utendørs arrangementer er viktig også med tanke på aktiviteter knyttet til 17. mai.
 • Trening utendørs er viktig av hensyn til folkehelsen hos barn og unge.

Trinn 2:

(Vedtatt av byrådet 05.05.2021):

 • Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende.
   

(Vedtatt av byrådet 21.05.2021):

 • Åpne kafeer og restauranter.
 • Skjenking til kl. 22.00
 • Åpne treningssentre og lignende.
 • Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).
 • Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.
 • Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.
 • Øke antallet for arrangementer utendørs.
 • Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner
 • Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Begrunnelse for tiltakslettelsene i trinn 2:

 • Stenging av butikker og serveringssteder var noe av det siste Oslo kommune innførte som tiltak. Det betyr at det er et tiltak som kun er vurdert til å være forholdsmessig ved en særlig alvorlig smittesituasjon. I følge kommunelegehåndboken skal butikker og serveringssteder være åpne på risikonivå 4.
 • Tiltakslettelsen for serveringsbransjen handler i stor grad om å trygge arbeidsplasser, men serveringsstedene har også en stor betydning som sosial møteplass for mange.  En begrensning til kl. 22.00 vil begrense festelementet. Skjenking i seg selv vil medføre at flere møtes, men på denne måten i smittevernfaglige trygge omgivelser med god kontroll.
 • Åpning av treningssentre og svømmehaller skyldes hensynet til folkehelsen. Trening er viktig for mange, både av hensyn til fysisk og psykisk helse, og det gjelder for både voksne og unge. Av samme hensyn foreslås at det åpnes for innendørs idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge med inntil 20 personer.
 • Åpning av fritidsklubber og antallsøkning på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter skyldes hensynet til barn og unge. Fritidsklubbene er en viktig fritidsaktivitet for mange barn og unge.
 • Åpning for mindre innendørs arrangementer vil bidra til å trygge arbeidsplasser blant annet i kulturnæringen, og er viktig av hensyn til folkehelsen.  Digitale arrangementer vil for mange ikke fullt ut kunne erstatte arrangementer og besøk der man møtes fysisk. Smittevern vil bli ivaretatt gjennom at det er faste, tilviste plasser. Arrangementer omfatter blant annet ulike kulturarrangementer og idrettsarrangementer. Av hensyn til den grunnleggende retten folk har til religionsutøvelse foreslås det at det åpnes for gudstjenester, bønnesamlinger, dåp og lignende ritualer.

Trinn 3:

 • Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.
 • Ytterligere øke antallet for arrangementer utendørs og innendørs. 
 • Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.
 • Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.
 • Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Begrunnelse for tiltakslettelsene i trinn 3:

 • Dette trinnet innebærer at det er smittevernfaglig forsvarlig med økt sosial mobilitet.
 • Med dette trinnet åpnes det bredt, men med strenge smitteverntiltak og begrensninger.

Trinn 4:

 • Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene.
 • Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.
 • Justere reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.
 • Skjenking til kl. 24.00
 • Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.
 • Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:
  • Risikonivå 4: Innendørs: Inntil 10 personer/Utendørs: Inntil 20 personer.
  • Risikonivå 3: inntil 20 personer
  • Risikonivå 2: inntil 50 personer

Trinn 5:

 • Oppheve lokale regler.
 • Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.
 • Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov.