Barnehager og skoler

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler er organisert på gult nivå fra mandag 10. mai. Videregående skoler går over på gult nivå fra tirsdag 18. mai. Voksenopplæringen er på rødt nivå inntil videre.

Hva gjelder for min barnehage/skole?

Foreldre og foresatte har fått nærmere informasjon fra sine barnehager og skoler hvilket tilbud som gjelder for sitt barn og hva det innebærer for den enkelte. 

Selv om skoler og barnehager må stenge helt i perioder med eksempelvis mange i karantene, skal de ha et tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrke og barn med ekstra omsorgsbehov. Spesialskolene skal også gi et tilbud til elever som har ekstra omsorgsbehov.

Barnehager

Matservering i barnehagene

Barnehagenes mulighet for å servere mat påvirkes blant annet av bemanningssituasjonen og hvordan barnehagelokalene legger til rette for tilberedning av mat i gruppene. I de barnehager som ikke serverer mat må barna ha med matpakke for hele dagen.

Det er den enkelte bydel som bestemmer hva som gjelder for din barnehage. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering.

Åpningstid

For å begrense kontakt mellom personer, må det være faste grupper av barn og voksne i barnehagene, og samarbeid mellom grupper må begrenses. Fravær blant ansatte er mange steder også noe høyere enn vanlig på grunn av krav om å holde seg hjemme også ved milde symptomer. Derfor vil det være nødvendig med redusert åpningstid i mange barnehager fremover.

Åpningstiden i kommunale barnehager bestemmes av bydelen.

Vanlig pris gjelder

Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring. 

Forskrift om foreldrebetaling finner du her (Lovdata)

Skole og AKS

Barneskoler og ungdomsskoler åpnet på gult nivå mandag 10. mai. Gult nivå betyr blant annet at hele skoleklasser regnes som en kohort, god hygiene og forsterket renhold samt tiltak for å redusere direkte kontakt mellom elevene. Kommunen legger til grunn en streng tolkning av de nasjonale smittevernreglene for gult nivå.

Skolehverdagen vil være annerledes enn normalt, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen.

Ingen skal møte på skolen eller Aktivitetsskolen (AKS) hvis de er syke.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolene vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

Fagskolene følger inntil videre nasjonale anbefalinger, og samme regler som universiteter og høyskoler i Oslo. 

Det er viktig at elevene eller de foresatte tar kontakt med skolen og informerer om de er i karantene.

Videregående og voksenopplæringen

Videregående skoler går over til gult nivå fra tirsdag 18. mai.

Voksenopplæringen organiseres på rødt nivå inntil videre.

Munnbind

Den nasjonale smitteveilederen anbefaler at barn i alderen 2 til 13 år ikke bruker munnbind.

Barnehager/bydelen kan vurdere om de foresatte bør bruke munnbind ved henting og levering i barnehagen hvis det ikke er mulig å holde forsvarlig avstand.

Ansatte i barnehagen som ønsker å bruke munnbind, får tilgang til gratis munnbind. Av hensyn til kommunikasjon og samspill med barna skal munnbind ikke brukes av de ansatte når de er sammen med barna i sin kohort, men kan brukes ellers.

I skolene er det frivillig for ansatte og elever (over barneskolealder) å benytte munnbind. Munnbind må byttes hver gang de tas av og de skal ikke gjenbrukes. Munnbind må ikke gå på bekostning av andre smittevernstiltak, som eksempelvis nødvendig avstand. Skolene vil få munnbind til elever og lærere til gratis utdeling.

Massetesting

Det ble igangsatt et prøveprosjekt med frivillig massetesting av elever i videregående skoler i april og dette utvides til alle videregående skoler i løpet av mai. Deretter starter tilbudet i ungdomsskolene.

Det er også satt i gang et prøveprosjekt for jevnlig testing av ansatte i barnehagene. Det prøves først ut i enkelte barnehager i to bydeler, og vil deretter bli utvidet.

Hvem bestemmer hva?

Det er byrådet i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo som bestemmer om skoler og barnehager skal stenge ned. Oslo kommune vurderer kontinuerlig smittevernnivået for skoler og barnehager.

Ved smitte på enkeltskoler, vil skolens ledelse vurdere tilpasninger for å gi et best mulig undervisningstilbud.

Bydelsoverlegen i den enkelte bydel setter retningslinjer for om man kan levere inne i barnehagen eller ikke, og for matservering i både barnehagene og på AKS.

Nasjonale regler og anbefalinger