Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Om vaksinen

Hva koster det å ta vaksine?

 • Regjeringen har bestemt at vaksinasjon mot Covid-19 skal tilbys helt gratis.

Er vaksinen trygg?

 • Vaksinene har blitt testet under samme forutsetninger og under samme krav som andre vaksiner og legemidler. Gjennom flere test-faser har vaksinene oppfylt kravene som settes til effekt og sikkerhet.
 • En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Målet er alltid at befolkningen skal få den vaksinebeskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.
 • Betinget godkjenning gis til vaksiner hvor observasjonstiden er noe kortere. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende oversende relevant data til legemiddelmyndighetene.

Hvordan fungerer vaksinene? 

 • Koronavaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) Moderna er såkalte mRNA-vaksiner. 

Disse vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av deler av viruset som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned og forsvinner ut av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.  Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått. 

 • AstraZeneca-vaksinen bruker et ufarlig forkjølelsesvirus som hjelper til med å transportere oppskriften på de typiske piggene på koronaviruset inn i kroppen. Kroppen lærer seg da å kjenne igjen og forsvare seg mot koronaviruset. Forkjølelsesviruset har ingen mulighet til å formere seg i kroppen og blir raskt brutt ned. Du får derfor ikke koronasykdom, eller annen infeksjonssykdom, ved å ta vaksinen.

Hvorfor kan jeg ikke velge vaksine selv? 

 • Koronavaksinene er like trygge, uavhengig av produsent. Det spiller derfor ingen rolle hvilken du mottar. Det vil ikke være mulig å be om en spesifikk vaksine, og du vil få den vaksinen som er tilgjengelig der du vaksineres. Dette er på grunn av logistikken og at tilgangen på vaksinedoser er veldig liten.

Når får vaksinen effekt? 

 • Full effekt, dvs. 95% beskyttelse, opptrer innen 1 uke etter at man har fått 2. dose. Sannsynligvis får man noe beskyttelse allerede etter første stikk, men det er begrenset hvor mye og hvor lenge den varer. Det er derfor viktig med 2 doser for å få full effekt. 

Hvor kan jeg finne informasjon om eventuelle bivirkninger? 

 • Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også vaksinene mot Covid-19, men de fleste er milde og forbigående. Den vanligste bivirkningen som er registrert i forbindelse med vaksinene er milde smerter og hevelse på injeksjonsstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse oppstår som regel i løpet av de første dagene etter vaksinasjon og går som regel over etter 1-2 dager. Under 5 prosent fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. For å lese mer om bivirkninger, kan du besøke Legemiddelverket  

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

 • Opplever du uventede, kraftige eller langvarige symptomer etter å ha tatt vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. Hvis de mistenker alvorlige eller ukjente reaksjoner som skyldes vaksine plikter de å melde fra, slik at man til enhver tid har oversikt over dette. Det er også mulig å melde fra selv via helsenorge.no.

Jeg er ikke i risikogruppen, hvorfor burde jeg vaksinere meg?

 • Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer å stå bedre imot viruset. Høyere andel vaksinerte i befolkningen gir bedre beskyttelse for de sårbare.

Må jeg selv informere bydelen om at jeg har underliggende sykdommer? 

 • Fortrinnsvis vil de med de definerte underliggende sykdommene vaksineres hos fastlegen etter hvert. Dette gjelder prioritert gruppe 5, 6 og 7. Fastlegen skal også informere bydelen om innbyggere i gruppe 4B. Du trenger derfor ikke informere bydelen om du har underliggende sykdommer. Du blir bedt om å svare på en del spørsmål (egenerklæring) før vaksinasjonen. 

Hvem ringer jeg hvis jeg ikke kan komme meg til vaksinestedet?

 • Dette må du ta med bydelen når de ringer for å avtale vaksinasjon. De har mulighet til å hjelpe til med transport.
 • Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet.

Hvilket telefonnummer ringer dere fra? 

 • Telefonnummeret vil variere fra bydel til bydel, men det vil også bli sendt ut sms dersom man ikke oppnår kontakt ved oppringing. 

Hvorfor må jeg fortsatt følge smittevernreglene selv om jeg har blitt vaksinert? 

 • Studier har vist at vaksinene gir beskyttelse mot at man blir syk av/får symptomer på covid-19. Hvor godt vaksinen beskytter mot asymptomatisk covid-19 (infeksjon uten symptomer) er ikke klarlagt ennå. Har man en asymptomatisk infeksjon kan man fortsatt smitte andre. Det er derfor viktig at man følger smittevernreglene også etter at man er vaksinert. Man vet altså ikke nok om man kan være bærer av viruset og dermed smitte andre selv om man er vaksinert

Skal barna mine ta vaksinen? 

 • For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom fra 16-18 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste. 
 • Barn under 18 år uten høy risiko for alvorlig sykdom anbefales på nåværende tidspunkt ikke å vaksineres mot covid-19. Dette kan endres på sikt.

Vaksinasjonstime

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon? 

 • Det er noen ting man må passe på før man møter til sin avtalte vaksinasjonstime. Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet, hvis noen av punktene under gjelder deg. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Blant annet skal man ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis man: 
  • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
  • Har korona og er i isolasjon
  • Er i karantene eller venter på svar på koronatest
  • Har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste 7 dagene
  • Det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter coronasykdom
  • Er gravid eller ammer uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig coronasykdom

Hva skjer under selve vaksinasjonen? 

 • Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Vaksinasjonen vil så bli satt med sprøyte i overarmen. 
 • Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.
 • Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Jeg befinner meg i utlandet og rekker ikke komme tilbake til timen jeg blir satt opp på. Hva gjør jeg?

 • Meld i fra om dette når du blir kontaktet av kommunen. Du vil da måtte ta vaksinen på et senere tidspunkt. Meld fra til fastlege ved hjemkomst.

Jeg er folkeregistret i Oslo, men befinner meg i en annen kommune. Hvordan vil jeg bli vaksinert?

 • Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Dersom du oppholder deg i kommune x over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter kommune x for å høre om de kan vaksinere deg.

Jeg er bosatt i utlandet, men skal være i Oslo en lenger periode. Kan jeg få vaksinen?

 • Jf. Smittevernloven §7-1 skal Oslo kommune sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Det forutsetter derimot at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene, samt at kommunen på det tidspunktet vaksinerer den prioriterte gruppen du tilhører. 

For de som har hatt korona

Er jeg immun om jeg har hatt covid-19? 

 • Enkelte forskningsprosjekter har antydet at man er immun i rundt 6 måneder etter at man har hatt Covid-19. Man opparbeider seg antistoffer når man er smittet av viruset som hjelper kroppen å bekjempe viruset om det skulle komme tilbake. Det er likevel slik at disse antistoffene forsvinner etter hvert, som gjør at man enn så lenge er usikker på hvor lenge immuniteten varer. 

Må jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt covid-19?

 • Vi anbefaler også de som har hatt Covid 19 å vaksinere seg. 

Må jeg overholde smittevernregler om jeg har hatt covid-19?

 • Ja. 

Må jeg overholde karantenereglene dersom jeg har hatt covid-19?

 • Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg. Testen må være tatt da du var syk og ha påvist koronavirus gjennom viral RNA molecular testing (PCR). Såkalt antistofftest er ikke tilstrekkelig. Det er ikke et krav om at testen må ha vært gjennomført i Norge. Testen må være minst 2 uker gammel.

Les mer om koronavaksinen.