Til innhold
Koronavirus

Forskrifter om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune


Publisert 3. april 2020.

På grunn av situasjonen med økende smitte av koronavirus, er alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringen i Oslo stengt fra og med 13. mars 2020, og foreløpig inntil 13. april 2020, i tråd med statlig vedtak.

Byrådet i Oslo har også besluttet at alle bibliotek, offentlige svømmehaller og bad, kommunens museer og kulturskolen holdes stengt inntil videre.
Helsedirektoratet traff 12. mars 2020 vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, som gjelder for hele landet og som dels supplerer og dels overlapper det som er bestemt av kommunen.

27. mars 2020 fastsatte regjeringen forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Samme dag vedtok byrådet i Oslo forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune.

På grunn av spredningen av koronaviruset og for å samordne statlige og kommunale regler er det, også av smittevernfaglige hensyn, behov for en kommunal forskrift.

Regjeringens forskrift viser til de løpende anbefalingene fra Helsedirektoratet om fysisk avstand mellom mennesker og begrensninger på antall personer som kan samles i gruppe. Direktoratet har gitt nye retningslinjer om fysisk avstand på minst to meter mellom mennesker. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Det er derfor behov for å oppdatere kommunes forskrift om avstand mellom mennesker. Statlige retningslinjer endres stadig, og byrådsleder foreslår derfor at det i § 1 tas inn en generell henvisning til disse. I tillegg er det gjort mindre, språklige endringer i forskriften uten betydning for innholdet.

Så fremt reglene om ikke å danne grupper på flere enn fem personer og avstandsreglene følges, ønsker byrådet å legge til rette for at personer fortsatt benytter marka, parker, utendørs idrettsanlegg og byrommet for øvrig. Dette tas det høyde for i kommunens forskrift.

Lover og regelverk, tidligere vedtak

  • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) (LOV-1994-08-05-55).
  • Statlig forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften ) 27. mars 2020.
  • Byrådets vedtak 1029/20 - Vedtak etter smittevernloven § 4-1 – forbud mot skjenking av alkohol på serverings- og skjenkesteder.
  • Byrådets vedtak 1033/20 – forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriften antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vedtakskompetanse

I henhold til smittevernloven § 4-1, har kommunestyret kompetanse til å fatte vedtak etter loven. Smittevernoverlegen har myndighet til å fatte hastevedtak.

Ved bystyrets behandling av Smittevernplan for Oslo kommune, er byrådet delegert bystyrets myndighet etter smittevernloven til å treffe vedtak i enkeltsaker med byomfattende karakter, jf. bystyrets vedtak 330/00 nr. 2 – Smittevernplan for Oslo, jf. sak 303/16.

Myndigheten er videredelegert til byråden med ansvar for eldre, helse og arbeid, men den er begrenset til saker som er av ikke-prinsipiell betydning etter kommuneloven 10-2 femte ledd. Forskriften som vedtas i denne saken anses å være prinsipiell, og legges derfor frem for byrådet.

Byrådslederen innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo, Oslo kommune.
Vedtatt av byrådet i Oslo kommune 03.04.2020 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 og bystyrets vedtak 330/00 nr. 2 – Smittevernplan for Oslo, jf. sak 303/16.

 

Samlinger 

Flere enn fem personer bør ikke være sammen i gruppe. Ute i det offentlige rom, som i parker, i marka, på utendørs idrettsanlegg og i byrommet for øvrig, bør alle sørge for å ha slik avstand til andre mennesker som følger av de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer. Det gjelder egne bestemmelser om avstand for serveringssteder og for kollektivreiser i Oslo, jf. §§ 2 og 3.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for de som er i samme familie eller i samme husstand. 

Det skal uansett ikke samles flere enn 50 personer for eksempel på serveringssteder, i forsamlingslokaler eller på arenaer uten plasstildeling. 

Kollektivreiser

I tråd med statlige anbefalinger, oppfordres det til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til medreisende. Det innebærer blant annet at man bør holde avstand på én meter til alle medreisende, og at man så langt det lar seg gjøre skal legge reisen til utenfor rushtiden.

Serveringssteder

For de serveringsstedene i Oslo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, er det forbudt å skjenke alkohol. Serveringssteder som kan holde åpent, skal legge til rette for at alle besøkende skal kunne holde minst én meters avstand. Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde to meters avstand. Disse serveringsstedene skal også sørge for at hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe er lett tilgjengelig for de tilstedeværende. Servering av mat skal ikke skje som buffet. 

Næringsetaten kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder forbudet mot alkoholservering og andre regler fastsatt i denne forskriften, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Besøk til sårbare grupper

Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det helt nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Karantene

Innbyggere og besøkende i Oslo skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene. Innbyggere i Oslo kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i Oslo kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal unngås.
Andre reiser bør begrenses i tråd med anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor mange som til en hver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. I denne vurderingen må det tas hensyn til virksomhetens egenart, herunder om kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig. Kun hvis det er nødvendig gjennomføres fysiske møter som planlagt.  Det samme gjelder kurs, seminarer o.l. der deltakerne møtes fysisk. 

Generell anmodning fra Oslo kommune

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i bysamfunnet vårt og deres pårørende.

Ansvar

Oslo kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften erstatter forskrift FOR-2020-03-27-498. Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Byrådets vedtak 1033/20 oppheves.