Til innhold
Rusinstitusjoner

Helseforetaket Incita AS

Kontakt

Telefon

63 92 03 00

E-post

Besøksadresse

Bønsbakken 13A, 2073 BØN

Helseforetaket Incita AS

Helseforetaket Incita AS tilbyr flere typer tjenester til rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske vansker eller lidelser. Oslo kommune har kjøpt 15 plasser til personer med særlige behov som har en uforutsigbar atferd.

Målgruppe

 • kvinner og menn mellom 18 og 67 år
 • rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd
 • omfattende rusmiddelmisbruk og somatiske og eller psykiske lidelser
 • vanskeligheter med å nyttiggjøre seg av det øvrige tilbudet i rusomsorgen

Tilbud

 • inntil to års botid
 • åtte plasser for brukere fra Oslo kommune
 • individuelt behandlingstilbud med høyt faglig nivå
 • fysisk aktivitet, meningsfylt fritid og eventuelt arbeidstrening
 • psykologisk, psykiatrisk og somatisk utredning dersom dette ikke foreligger
 • tiltak slik at du kan nyttiggjøre deg av andre tilbud
 • rammer, forutsigbarhet og struktur i hverdagen (ADL-trening, dagsplaner med konkrete mål og daglige aktiviteter)
 • omsorg
 • kognitiv og atferdsmessig tilnærming
 • endringsfokusert rådgiving og vektlegging av mestring i egen bolig
 • hos oss jobber hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, sosionom, pedagoger, psykologer, leger og psykiatere

Første fase av oppholdet brukes til stabilisering og kartlegging. Etter noen uker med avrusning eller skjerming ved Østsiden utrednings- og behandlingssenter, blir du overført til en mindre enhet ved Flå behandlingssenter i Hallingdal, eller til andre boliger på Øvre Romerike. Flytting til mindre enheter gjøres i samarbeid med sosialtjenesten.

Beliggenhet

Hurdalsjøen recoverysenter, Hurdal
Stensbyhagen, Minnesund.

Kontakt

Thomas Fjellestad
Enhetsleder 
Mobil: 952 43 291

Jon Espolin Johnson
Inntaksansvarlig
Mobil: 917 13 437