Hospice / lindrende enhet

Slik søker du

Korttidsopphold søkes på vanlig måte via søknadskontoret i bydelen.

Ved behov fra langtidsopphold tar avdelingen kontakt med Formidlingen for å tildele plass.

Om tjenesten

Hospice / lindrende enhet er en spesialavdeling med 16 senger. Enheten gir tilbud til pasienter med et større og mer sammensatt behov for lindrende behandling, pleie og omsorg enn det langtidsavdelinger/ korttidsavdelinger skal kunne tilby og kan håndtere. Alle helsehus/sykehjem har kompetanse i grunnleggende lindrende behandling. De fleste beboere avslutter livet på et sykehjem. Det er imidlertid behov for Hospice / lindrende enhet til enkelte pasienter.

Det er én Hospice / lindrende enhet i Oslo. Enheten er plassert på:

Avdelingen gir følgende tilbud

  • Korttidsopphold for å justere symptomlindrende behandling, bidra til best mulig funksjon og planlegging av videre oppfølging.
  • Korttidsopphold for å avlaste pårørende.
  • Kortidsopphold for symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil døden.
  • Plassene er byomfattende og skal benyttes av pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid.
  • Enheten skal også være et tilbud til yngre pasienter.
  • Pasienten kan komme fra hjemmet, fra sykehus eller et annet helsehus

Hva får du?

Lindring av fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.

Alle får enerom og pårørende er velkommen til å være i avdelingen så langt det lar seg gjøre. Oppholdet skal være målrettet og tidsavgrenset. En del av pasientene avslutter livet sitt på enheten. Vi ønsker å bidra til at de siste dagene blir best mulig for den enkelte pasient og familien rundt.

Krav til søker

  • Ingen sykdomsdiagnoser utelukkes.
  • Pasienter som er preterminale/terminale med sammensatte behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.
  • Pasienter med behov for mer avansert helhetlig smerte- og symptomlindring enn det et vanlig helsehus/sykehjem kan gi.

Hva koster det?

Pasienten betaler egenbetaling ved korttidsopphold eller vederlag ved langtidsopphold.

Søknadsfrist

Det kan søkes fortløpende om plass på avdelingen.