Grefsenkollen bolig- og avlastning

Kontakt

E-post

Postadresse

PB 6726 St Olavsplass, 0165 OSLO

Besøksadresse

Kurveien 1, 0495 OSLO

Grefsenkollen bolig- og avlastning

Grefsenkollen bolig og avlastning er tilbud for foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette kan bidra til at foreldrene opprettholder gode familierelasjoner, bevarer sosiale nettverk, hindrer utmatting og får nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Kontaktpersoner

  • Ann Elisabeth Sæther, avdelingsleder, 94 78 24 25
  • Kari Elmholt Birkeland, avdelingsdirektør, 97 15 51 37

Målgruppe

Brukerne av Grefsenkollen bolig og avlastning er barn og unge voksne som har sammensatte funksjonsnedsettelser. Flere er multifunksjonshemmede med medisinsk tilleggsproblematikk. Målgruppen er i utgangspunktet barn og unge voksne i alderen 0 til 23 år, men vi har også noen eldre brukere. Noen ganger gis det også palliativ pleie til barn og unge voksne ved Grefsenkollen bolig og avlastning

Hva gjør vi?

Vi ønsker å se hvert enkelt barn. Mange av våre ansatte har lang erfaring i å jobbe med barn og unge med nedsatt funksjonsevne og god kjennskap i bruk av ulike kommunikasjonsteknikker. Dette kan blant annet være tegn til tale, tobii, knowme eller piktogrammer. Vi gir omsorg til svært syke barn og har god kompetanse innen epilepsi, luftveislidelser og andre sykdomsrelaterte prosedyrer.

Vi jobber for og har et godt samarbeid med foreldre, bydel, skole, dagsenter og spesialisthelsetjenesten.

Hvordan gjør vi det?

Grefsenkollen bolig og avlastning har tre leiligheter og ni hybler. Alle enheter har egne bad. De ni hyblene blir brukt til avlastning. I dag bor det to voksne brukere og ett barn i leilighetene. Hos oss er beboerne alt fra en helg i måneden til annenhver uke og mer. Vi er opptatt av å finne løsninger som passer foreldrene.

De ansatte har lang erfaring og god kunnskap i miljøterapeutisk tilrettelegging, i sansestimulering, og i enkel fysisk trening etter programmer fra brukerens fysioterapeuter. På kvelden og i helgene er det vanligvis 1:1 bemanning. Om nettene har vi alltid minst to våkne nattevakter.

Vi ønsker å gi et trygt avlastningstilbud som samtidig er et godt faglig forankret sted og som bidrar til å fremme positiv utvikling og livskvalitet for brukeren. Vi ønsker å gi brukerne og foreldrene en opplevelse av å bli sett og ivaretatt.

Grefsenkollen bolig og avlastning er godt fysisk tilrettelagt med takheiser i alle enheter og andre tekniske hjelpemidler. De ansatte har kompetanse på spesialtilpassede hjelpemidler som brukerne har behov for i sin hverdag.

Hverdagen på Grefsenkollen bolig og avlastning

På dagtid i ukedagene er de fleste av våre brukere på skole eller dagsenter, men vi har mulighet for å tilrettelegge også på dagtid. Ettermiddagene og helgene fylles på bakgrunn av den enkelte brukers behov, funksjonsnivå og interesser. Det utarbeides individuelle dagsplaner for den enkelte.

Det tilrettelegges for faste fritidsaktiviteter utenfor huset som for eksempel ridning og svømming. Vi besøker faste arrangementer fra andre aktører, tilrettelagt for brukergruppen. Brukere som allerede har fritidsaktiviteter følger vi opp, slik at de kan fortsette disse mens de er på avlastning.

Vi er opptatt av å gi brukerne gode og trivselsskapende opplevelser gjennom ulike aktiviteter. Noen aktiviteter kan innebære sosialt samvær med andre på huset, mens andre aktiviteter innebærer enekontakt med personalet. Eksempler på aktiviteter er bruk av sanserom, ballbasseng eller treningsrommet. Andre aktiviteter kan være å pusle, spille spill, tegne, høre på musikk, synge og se på TV og på filmer. Vi har eget piano som benyttes mye i felles sangstunder, men også alene til glede for mange.

Hvem er vi?

Vi som jobber på Grefsenkollen bolig og avlastning er miljøterapeuter og miljøarbeidere med ulike utdanninger og bakgrunner. Hos oss er det sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere. Mange av helgevaktene våre er studenter i relevante fag. Vi har to teamledere og to ledende miljøterapeuter som jobber turnus. I alt er vi 93 ansatte.

Hvor er vi?

Grefsenkollen bolig og avlastning ligger nær skog og mark med fine turområder, og stort parkområde på ene siden av blokken. Boligen har egen personbil som blir brukt til å kjøre til og fra aktiviteter, samt til andre tilbud i byen som kino, bowling, sansehus eller museer. Ved behov for rullestolbil, bestilles taxi.