Opplæring og kurs til arbeidsledige og permitterte

Er du arbeidssøker eller permittert kan du delta i opplæring og kurs, samtidig som du beholder rettighetene til dagpenger. Mange av tilbudene gjelder også personer i jobb. Arbeidsgivere kan søke om tilskudd for opplæring og kompetanseheving for sine ansatte. Noen av ordningene gjelder også for selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak.

Tilskudd og tilbud til bedrifter

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedrifter som opplever omstilling og må permittere ansatte, kan søke tilskudd for å gjennomføre opplæringstiltak for ansatte. Hver bedrift kan motta opptil 1,2 millioner kr i støtte.

Les mer om tilskuddsordningen

Kompetanse Norge – Kompetansepluss og bransjeprogrammer

Kompetanse Norge er et statlig direktorat, som blant annet har ansvar for ordningene Kompetansepluss og bransjeprogrammer.

Gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne. Tilskuddsordningen er for personer som er i arbeid, og primært for personer med lav formell utdanning.

Les mer om ordningen på Kompetansenorge.no

Bransjeprogrammene er opplæringstilbud som tilbys for ansatte, permitterte og ledige i 9 ulike bransjer.

Les mer om bransjeprogrammene på Kompetansenorge.no

Opplæring og kurs for arbeidsledige og permitterte

Ordningen om at arbeidssøker kan delta i opplæring og kurs og beholde rettighetene til dagpenger, gjelder fram til sommeren.

Her finner du en oversikt over tilbydere og ordninger du kan benytte deg av.

Fagskolen Oslo

Fagskolen har mange tilbud om gratis kurs og studier. Fagskolen Oslo oppretter fra januar 2021 kurs i smittevern for verneombud og kurs med veiledning for instruktører og faglige ledere for lærlinger. Dette er en ekstra satsing som følge av tiltakene mot korona. Her finner du en oversikt over alle tilgjengelige tilbud (Fagskolen-oslo.no)

Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring tilbyr norskopplæring, grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Noen har rett til gratis opplæring, mens andre må betale for opplæringen. For å finne ut av dine rettigheter tar du kontakt med Oslo VO servicesenter

Gratis tilbud om videregående opplæring til personer som er permittert eller arbeidsledige

Oslo VO gir tilbud om gratis videregående opplæring til personer som er permittert eller arbeidsledige. Ta kontakt med Oslo VO servicesenter for å få svar på om du er i målgruppen for gratis videregående opplæring. Dette en ekstra satsing som følge av tiltakene mot korona.

Se mer om tilbudet utdanningsløftet

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne i jobb som ønsker å gjennomføre yrkesopplæring frem til et fagbrev i bedriften der de er ansatt. For å starte denne opplæringen må du ha ett års relevant yrkeserfaring, og realkompetansevurdering av tidligere utdanning og praksis.

Se mer informasjon om ordningen

Karriere Oslo

Synes du det er vanskelig å få oversikt over mulighetene for kurs og utdanning? Er du usikker på hva du bør gjøre for å få deg en jobb eller for å beholde jobben du har? Da kan det være nyttig å få hjelp fra en karriereveileder. En karriereveileder hjelper deg med å finne ut av hvilke muligheter du har, og kan være en samtalepartner hvis du opplever store omstillinger knyttet til arbeid eller studier.

Karrieresenteret Karriere Oslo tilbyr gratis karriereveiledning til deg som er over 19 år og bor i Oslo.

Les mer om Karriere Oslo

Utdanning.no

Utdanning.no finner du mye informasjon, blant annet om nettbaserte kurs og utdanninger, som kan passe hvis du er arbeidsledig eller permittert.