Tannbehandling for eldre, langtidssyke og uføre

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Pasienter på institusjon

Som pasient i institusjon har du rett på offentlige tannhelsetjenester fra første dag du bor på institusjonen. Tannbehandlingen er gratis hvis:

  • du har bodd på institusjonen i minst tre måneder sammenhengende
  • tannbehandlingen har sammenheng med eller påvirker sykdommen du er innlagt for

Får du tannbehandling før tre måneder er gått og oppholdet ikke forventes å vare lenger, må du betale vanlig takst.

Pasienter som mottar hjemmesykepleie

Mottar du helsetjenester i hjemmet fra bydelens pleie- og omsorgstjeneste (hjemmesykepleie eller psykisk helsehjelp), har du rett til offentlige tannhelsetjenester fra første dag. Etter tre måneder har du rett på gratis tannbehandling hvis du mottar helsetjenester minst én gang i uken. Utgifter til tanntekniske arbeider dekkes også.

Du bestiller time gjennom hjemmesykepleien.

Ønsker du å fortsette hos din private tannlege betaler du behandlingen selv.