Vel hjem - 2

Implementering av prosjekt som fikk midler i 2015. Vel Hjem omhandler multisyke eldre som er innlagt i sykehus, men bosatt i eget hjem, og mottakere av hjemmesykepleie.
Den overordnede målsetting for prosjektet er mer og bedre hjemmetid for den multisyke pasienten.

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 700 000

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Ortopedisk klinikk samt Sykehusapotekene HF

Prosjektansvarlig

Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
E-post: Saksarkiv@oslo.universitetssykehus.no

Samarbeidspartnere

Skadelegevakta, OUS, Bydel Nordstrand, Bydel Østensjø og fastlegene i de respektive bydelene.

Prosjektperiode

Start: 01.09.2015
Forventet slutt: 01.12.2018