Psykososial innsats til voldsutsatte

Psykososial innsats til voldsutsatte

Prosjektet skal føre til at de som har vært utsatt for vold skal få tilbud om psykososial rådgivning og ivaretakelse både akutt og med noe oppfølging i tiden etter hendelsen. Både fra forskning og egen erfaring viser at tidlig intervenering i akutte kriser gir større mulighet for mestring og selvhjulpenhet senere i livet. Tiltaket vil være både behandlende og forebyggende helsearbeid.

Målet er å forebygge senskader for pasienter som kommer til skadelegevakten på
bakgrunn av ulike voldstraumer.


Brukermedvirkning vil bli ivaretatt ved å gjennomføre temasamlinger med barn og unge hvor temaene kan være: ivaretakelse av pasienter i en akuttfase, vold, overgrep og mer. Videre er det et ønske å bruke erfaringskonsulenter som har vært pasient på skadelegevakten og som har vært utsatt for vold.

Hvem

Prosjekteier

Helseetaten, Oslo kommune.

Samarbeidspartnere

Skadelegevakten (OUS)

Når

  • start: april 2019.
  • forventet slutt: desember 2019
  • bevilgningsår: 2019

Kostnad

Kroner 500 000.


Fride B. Færevaag

Mobilnummer: 47 68 03 38

E-post:

Venche Abel

Mobilnummer: 92 22 78 19

E-post: