Implementering av felles behandlingslinje for gangtrening på Aker helsearena

Hva

Målgruppen er pasienter med nedsatt funksjon i underekstremiteter.

Prosjektet er todelt:

  1. et felles kompetanseløft
  2. et samarbeidsprosjekt for en bedre behandlingslinje for personer ned redusert mobilitet grunnet svekket gangfunksjon

Prosjektets mål

Mål 1:

Utvikle og implementere en felles behandlingslinje for gangtrening på Aker helsearena. Det skal gjøres med en sømløs overføring av pasienter mellom enhetene på Aker. Samt en kompetansepakke rettet mot helsepersonell i bydelene.

Behandlingslinjen gjelder særlig slagpasienter, men vil også dekke andre pasientgrupper med nedsatt gangfunksjon.

Mål 2: Tilby veiledning til bydelene og poliklinisk oppfølging av pasienter med nedsatt gangfunksjon.

Mål 3: Kvalitetshevning av felles treningsarealer for rehabiliteringsenhetene som står bak denne søknaden. Det innebærer å heve kvaliteten på trenings-/behandlingsutstyret i de felles treningsarealene. Slik kan de bli tilrettelagt for utførelse av kunnskapsbasert gangtrening på internasjonalt nivå.

Hvem

Prosjekteier

Samarbeidspartnere

  • Aker rehabiliteringsavdeling
  • Sykehjemetaten, Oslo kommune
  • Enhet for rehabilitering, Aker, Oslo universitetssykehus HF
  • Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering, Sunnaas sykehus HF
  • Aker-poliklinikken, Sunnaas sykehus HF
  • The Locomotor Recovery Laboratory, Rehabilitation Institute of Chicago (RIC), USA

Når

  • Startdato: 01.06.2015
  • Sluttdato: 30.06.2016

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 645 000. Midlene ble tildelt i 2015.