Hvordan bruke elektronisk meldingsutveksling

Hvordan bruke elektronisk meldingsutveksling

Dette prosjektet er en videreføring av tidligere samhandlingsprosjekter mellom Ahus og tilhørende bydeler, og handler i denne omgang om hvordan bruke allerede eksisterende digitale verktøy, som PLO, sammen med det mestrings- og pasientvennlige spørsmålet ”hva er viktig for deg?” til å bedre pasientforløpet for kols-pasienter på lungeavdelingen på Ahus. 

Målet med prosjektet er å implementere «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet på best mulig måte i de tre dokumentene og rutinene knyttet til innkomstrapport (kommunenes/bydelenes), helseopplysninger (sykehusets) og forløpsplanen (legejournalen). Pasientene/innbyggerne blir involvert i eget pasientforløp gjennom å bli spurt «hva er viktig for deg?». Denne informasjonen utveksles via elektronisk samhandling mellom bydelene og lungeavdelingen, slik at den kan tas hensyn til i hele tjenesteforløpet.

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 500.000. (Tidligere tildelt kr 700.000 til kartleggingsprosjektet som dette prosjektet er en videreføring av i 2016.)

Prosjekteier

Ahus, lungeavdelingen

Prosjektansvarlig

Siri Rinnan Gulpinar

Telefon: 907 32 302
E-post: Siri.Rinnan.Gulpinar@ahus.no

Samarbeidspartnere

Bydelene Stovner, Alna og Grorud

Prosjektperiode

Start: 1.9.2018
Forventet slutt: 1.6.2019