FIRST-Oslo – videreføring av kunnskap og erfaringer

FIRST-Oslo – videreføring av kunnskap og erfaringer

Formålet med prosjektet er å sikre implementering av FIRST – fokusert intensiv repetitiv skritt-trening – for pasienter med hjerneslag i OUS og FRA som ble innført ved FRA og OUS Aker i januar 2018, samt å utvikle et kvalitetssikret opplegg for kompetanseoverføring til andre institusjoner. 

Å gjenvinne gangfunksjon er et viktig mål i rehabilitering etter hjerneslag. FIRST-trening har fokus på gange og målet er å maksimere antall skritt med moderat til høy aerob intensitet i varierte og utfordrende oppgaver og omgivelser til forskjell fra tidligere behandling hvor høy aerob intensitet ikke har vært i fokus på samme måte. Pasientene testes ukentlig med en standardisert test-pakke. Forskning på høyt antall skritt og høy intensitet har vist at pasienter oppnår et høyere funksjonsnivå enn ved konvensjonell fysioterapi. Spesielt er dette viktig den første tiden etter hjerneslaget. Erfaring fra implementering ved sykehus i USA har vist at det spesielt må legges fokus på høy nok intensitet, og dette er krevende for både pasienter og terapeuter. Det er også viktig å sikre at alle terapeuter har god forståelse og ferdigheter i å kunne gi denne behandlingen. 

Det skal utarbeides en kurs- og hospiteringspakke for FIRST-konseptet tilpasset norske forhold hvor målgruppen er i andre institusjoner i Oslo kommune og andre institusjoner, helseforetak og kommuner som ønsker å lære om FIRST. Resultatet av prosjektet vil være et produkt som er til videreføring og informasjonsspredning – et tilbud om kurs og hospitering for fysioterapeuter både i kommune og spesialisthelsetjeneste i FIRST-behandling ved enheter (OUS og FRA) som har implementert denne metoden med gode rutiner for kvalitetssikring.

LHL - Hjerneslag bidrar med brukerrepresentant som kommer med innspill under utvikling av kurspakke og kompetanseoverføringen. Pasienter ved de aktuelle enhetene i OUS og FRA fyller også ut spørreskjema omkring egenopplevelse av FIRST-behandlingen og dette brukes aktivt i evaluering og forbedringsarbeid.

Hvem

Prosjekteier: Forsterket rehabilitering Aker (FRA), Helseetaten, Oslo kommune. Prosjektet er en videreføring av FIRST-Oslo som består av ulike delprosjekter. Dette prosjektet vil bli et nytt delprosjekt i samme hovedprosjekt organisert under den samme styringsgruppen med representanter fra alle samarbeidspartnere.  
 
Samarbeidspartnere:
- Seksjon for fysioterapi, avd klinisk service, medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF (OUS - Aker) v/Elisabeth Bø
- Regionalt kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus HF v/Jan Egil Nordvik og Jenni Moore
- Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI) v/professor George Hornby 
- LHL Hjerneslag v/brukerrepresentant

Når

Start: 01.09.18
Forventet slutt: 31.08.19

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 400 000.


Prosjektansvarlig

Ingvild K. H. Rosseland

Mobilnummer: 47 25 16 71

E-post: