Barneansvarlig i Oslos bydeler

Barneansvarlig i Oslos bydeler

Barneansvarlig skal ha ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn i sin bydel og sette arbeidet i system. Ordningen gjelder barn og søsken av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter Barneansvarlig skal ha en aktiv rolle overfor til sine kollegaer blant annet gjennom å:

  • Fremme tilrettelegging for barn, ungdom og søsken som pårørende ut fra behov
  • Styrke fokuset på barn og ungdom som pårørende og gi bydelens tjenester økt kunnskap om temaet. Veilede kollegaer og sikre samarbeid rundt barn og familier, uten å overta ansvaret til kollegaene
  • Kjenne til relevant lovverk, informasjonsmateriell, aktuell litteratursamtykke, og samtykkerutiner til foreldre. 
  • Kjenne til nettverk som interne ressurspersoner, barnevern, skole, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
  • Inneha kunnskap om- og videreformidle relevante læringstilbud til pasienten/pårørende, både i sykehuset og i hjemkommunen

Prosjektet vil utarbeide en eller flere «modeller» for etablering av ordning med barneansvarlig i bydelene. Sykehusene har allerede etablert barneansvarlige for støtte under pårørendes sykehusopphold. Gjennom etablering av barneansvarlig i bydel vil det kunne bidra til å sikre at barn og ungdom som pårørende får oppfølging og hjelp i bydelen og uheldig helseutvikling som følge av belastningene de er utsatt for kan forebygges.

Prosjektet vil se på hvordan kvalitetssikre overgangen for barn, ungdom og søsken som pårørende eller etterlatte fra sykehus til bydel. Aktuelle tjenester og oppfølgingstilbud i bydelene skal etter prosjektet ha økt kunnskap om temaet barn, ungdom og søsken som pårørende eller etterlatte i familier med alvorlig sykdom.

Når

Prosjektperiode:
Start: Januar 2018
Forventet slutt: Mai 2019

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kr 900 000

Hvem

Prosjekteier: Helseetaten, Oslo kommune

Prosjektansvarlig/kontaktperson

Helseetaten v/fungerende avdelingsdirektør Heidi Kalkvik

Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Helseetaten
Telefon: 996 31 910
E-post: heidi.kalkvik@hel.oslo.kommune.no

Kontaktperson: Linda Herigstad
Telefon: 477 16 867
E-post: linda.herigstad@hel.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Lenker

Barn som pårørende hos Oslo universitetssykehus
Helsedirektoratet om barn som pårørende
Når barn blir pårørende (Helsenorge.no)
Barn som pårørende (NAPHA)
Nye fagprosedyrer om barn som pårørende (Sykepleien.no)
Barneansvarlige i kommunene kan bli lovpålagt