Barneansvarlig i Oslos bydeler - 2

Barneansvarlig i Oslos bydeler - 2

Hensikten med prosjektet er å utvikle en organisering slik at barn og søsken som pårørende, samt etterlatte blir sett, hørt og ivaretatt ut fra sine behov. Prosjektet vil se på mulige samhandlingsformer som skal kunne bidra til å sikre at barn og ungdom får den oppfølging de har behov for der de bor, for dermed å kunne forebygge uheldig helseutvikling som følge av belastningen de kan være utsatt for ved alvorlig sykdom eller død i familien. Prosjektet sikrer brukermedvirkningen gjennom brukerrepresentanter i « Råd for barn som pårørende» og Pårørendesenteret i Oslo (PIO). Referansepersoner er fra Blå Kors, Fransiskushjelpen, Kreftforeningen og Ja det nytter inviteres jevnlig til dialogmøter. Holdes oppdatert og kommer med viktige innspill fra deres ståsted.

Tildelte samhandlingsmidler

Kr 500 000 til implementering (fikk også midler i 2017).

Prosjekteier

Helseetaten, Oslo kommune

Prosjektansvarlig

Linda Herigstad
Telefonnummer: 477 16 867
E-post: linda.herigstad@hel.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Bydel Østensjø, Bydel Ullern, Bydel Søndre Nordstrand og Oslo Universitetssykehus (OUS) v/Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

Prosjektperiode

Start: 01.01.2018
Forventet slutt: 30.05.2019