Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

”Vel hjem” - Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten

Hva

Prosjektet tar utgangpunkt i den eldre, multisyke pasienten som har sykdom i flere organsystemer som krever aktiv behandling. Det er en fellesoppfatning i både spesialist- og primærhelsetjenesten at denne pasientgruppen er sykere enn før og lever lenger enn før. Det utfordrer samhandlingen. Multisyke representerer i dag vår største utfordring i helsetjenesten.

Det har frem til nå blitt vektlagt tilnærminger som tar utgangspunkt i enkeltdiagnoser. Det å fokusere på det sammensatte bildet krever en ny og nødvendig tilnærming.

Målet med prosjektet

Målgruppen for prosjektet er multisyke pasienter som kan og ønsker å bo hjemme.

Prosjektets mål er å kartlegge brister i pasientforløpene, enten internt i sykehuset eller i overgangen mot primærhelsetjenesten. I dag finnes det (systemiske) utfordringer som er til hinder for et forløp som lytter til pasienten og de interesser og behov vedkommende ønsker ivaretatt. Pasientens egen medvirkning og pårørendes perspektiv er sentralt i arbeidet med å kartlegge hvordan sykehus og bydeler kan arbeide mot/tilrettelegge for oppfølging av den multisyke pasienten i eget hjem.

Hvem

Prosjekteier:

Oslo universitetssykehus HF, Medisinsk klinikk, Klinikk for kirurgi og nevrofag samt Sykehusapotekene HF.

Samarbeidspartnere:

  • Bydel Østensjø
  • Bydel Bjerke

Når

Prosjektperiode:  

  • Startdato: September 2015
  • Sluttdato: Desember 2017

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 1 500 000. Midlene ble bevilget i 2015.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Kari Skredsvig

Mobilnummer: 971 56 835

E-post: