Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Hva

RusFACT Sagene er et fleksibelt, ambulant behandlingsteam for personer med en rusmiddelavhengighet. Teamet er et samarbeid mellom bydel Sagene, Velferdsetaten og Oslo Universitetssykehus, Ruspoliklinikken.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med overlege og psykolog i tillegg til sosionom, sykepleier, erfaringskonsulent og barnevernspedagog. Behandlingsteamet ønsker å gi økt livskvalitet, samt yte helhetlig og koordinerte tjenester.

Tilbudet består av: 

 • Integrert behandling
 • Helhetlig og koordinert oppfølging
 • Tverrfaglig sammensatt personell

Målgruppe

Målgruppen til behandlingsteamet er personer med en rusavhengighet over 18 år. Personer som opplever alvorlig svikt i sosial fungering. Personer som opplever å ikke nyttiggjøre seg av det allerede etablerte tilbudet, og som er i behov av sammensatte tjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten.

RusFACT Sagene er kun for innbyggere i Bydel Sagene.

Henvisning til RusFACT Sagene

For henvisning til RusFACT benyttes henvisningskjema til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Denne sendes til Henvisningsmottaket, TSB i Oslo universitetssykehus. Både helse- og sosialtjenester har mulighet for å henvise pasienter til rus- og avhengighetsbehandling. Henvisningene skal prioriteres i helseforetaket.

Spesielt for TSB er at både sosialtjenesten/ NAV og fastlegen kan henvise pasienter til behandling. I tillegg kan leger i fengselshelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten henvise pasienter til behandling.

På grunnlag av henvisningen skal vurderingsenheter som arbeider i eller på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten vurdere om pasienten har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasientens tilstand og livssituasjon blir vurdert. Det vurderes også om den vil være nyttig og kostnadseffektiv.

Pasienten skal få beskjed innen maksimalt ti virkedager om han/hun har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Hvis svaret er ja skal pasienten også få oppmøtedato til behandling eller utredning.

Pasienter med de alvorligste rusproblemene skal få behandling raskest. Sykehuset har plikt å kontakte Helfo for å skaffe et alternativt tilbud dersom det ser at det ikke klarer å overholde fristen.

Helsedirektoratets prioriteringsveileder for TSB utgjør grunnlaget for vurderingen av beov for spesialisthelsetjenester i TSB.

Hvem

Prosjekteier

 • Oslo Universitetssykehus ved avdeling rus og avhengighetsbehandling
 • Velferdsetaten
 • Bydel Sagene 

Samarbeidspartnere

 • Nav Bydel Sagene
 • Rusteam Bydel Sagene
 • Seksjon spesialiserte ruspoliklinikker Oslo universitetssykehus
 • ulike organisasjoner innen rusfeltet

Når

 • Start: Juni 2017

Kontakt oss

 • Prosjektleder: Jeanett Bodding, telefon: 930 29 229
 • Teamleder, daglig drift: Jens Halvorsen, telefon: 901 56 778