Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Bedre hjelp og styrket samhandling rundt barn utsatt for vold i nære relasjoner

Hva

Målet med prosjektet er å utvikle en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og bydelen rundt barn og unge som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Prosjektet omfatter utvikling av et lokalt, helhetlig tilbud om oppfølging og psykisk helsehjelp til voldsutsatte barn og unge med tanke på å forebygge og behandle psykiske vansker og lidelser. Videre skal prosjektet etablere rutiner for forsterket samhandling mellom BUP og bydelens tjenester i saker som omhandler barn som lever med eller har levd med vold.

Bevilgningsår: 2014

Hvem

Prosjekteier

  • Bydel Grünerløkka 

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

  • Nic Waals Institutt (PHBU) 
  • Lovisenberg diakonale sykehus 

Når

  • Start: 01.08.2014
  • Sluttdato: 01.01.2015

 

Kostnad

  • Tildelte samhandlingsmidler: 400 000 kroner