Samhandlingsprosjekter i helsesektoren

Hva

Et samhandlingsprosjekt mellom Bydel Sagene og Oslo universitetssykehus ved Kapellveien habiliteringssenter.

Prosjektets mål er at familier med barn med kontaktforstyrrelser og forsinket kognitiv utvikling skal få  tilgang på veiledning når det oppstår uforutsette og vanskelige situasjoner. At det finnes noen som kan gi støtte og veiledning til disse familiene hjemme når barnet er tilstede. Hjelpen kan være å veilede foreldrene i konkete verktøy som gjør hverdagen mer forutsigbar for barnet og enklere å håndtere for foreldrene.

I et forebyggingsperspektiv vil det antakelig være bedre for familiene og ressursbesparende for samfunnet å gi disse familiene ambulante tjenester i hjemmet. Dette for å forebygge slitasje og redusere/unngå eller utsette behovet for mer omfattende tjenester.

Et foreldreveiledningsteam etableres som et samhandlingsteam med ressurser både fra spesialisthelsetjenesten ved Kapellveien habiliteringssenter og fra bydelen. Et av målene med prosjektet er at bydel og spesialisthelsetjeneste i langt større grad kan definere dette som en felles utfordring hvor oppgaver og ansvar er definert både med hensyn til hva som er fellesoppgaver, og hva som er den enkeltes ansvar og oppgaver.

Hvem

Prosjekteier:

  • Bydel Sagene og Oslo universitetssykehus ved Kapellveien habiliteringssenter

Prosjektansvarlig:

Ellen Crook
Telefon: 45 29 82 92 / 22 79 73 00
E-post: ellen.crook@kapellveien.no

Samarbeidspartnere:

  • Toril Larsen, enhetsleder Sagene helsestasjon
  • Hanne Skiaker, (prosjekt "Hvorfor blir mor så sinna") Helseetaten

Når

Prosjektperiode:

  • Start: august 2017
  • Foventet slutt: juli 2018
     

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kroner 800 000.