Bedre tverrfaglig innsats – BTI

Hva

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. 

Modellen har tre grunnleggende formål:

  • Tidlig identifisering og intervensjon
  • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
  • Medvirkning

Hvem

Bedre tverrfaglig innsats er foreløpig satt igang i:

Vi ønsker at flere bydeler begynner med BTI, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hvorfor

Målet er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Målgruppen er 0 til 23 år.

Modellen er opprinnelig hentet fra Danmark og er gjennom åtte pilotkommuner tilpasset norske forhold. Den danske modellen var i utgangspunktet rettet mot barn og unge i familier med rusmisbruk eller sinnslidelser. Den norske har fått et bredere nedslagsfelt og omfatter i prinsippet alle former for bekymringer, både små og store.

Hvordan

Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og å iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende.

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet. De fire prosessene er:

  • Identifisering
  • Lokal innsats
  • Tverretatlig samarbeid
  • Komplekst samordning/barneverntjeneste

Kontaktinformasjon

Kompetansesenter rus - Oslo

Mirna Aleric, spesialkonsulent
Mobil: 932 67 966
E-post: mirna.aleric@vel.oslo.kommune.no 

Monica Hoen Island, spesialkonsulent
Mobil: 926 19 696
E-post: monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no

Bydel Søndre Nordstrand

Borghild Barreth Wegge, prosjektkoordinator
Mobil: 900 37 311
E-post: borghild.b.wegge@bsn.oslo.kommune.no

Bydel Nordre Aker

Petronelle Gaarder Herbern, prosjektleder
Mobil: 908 15 784
E-post: petronelle.herbern@bna.oslo.kommune.no

Bydel Nordstrand

Anne Cecilie Strand, BTI-koordinator
E-post: anne.cecilie.strand@bns.oslo.kommune.no

Bydel Bjerke

Maren Hoffman-Stuen, BTI-koordinator 
E-post: maren.hofmann-stuen@bbj.oslo.kommune.no
Mobil: 475 11 200

Bydel Sagene

Anette Nordstaa Selsjord, prosjektleder
Mobil: 976 44 904
E-post: anette.nordstaa@bsa.oslo.kommune.no

Kathinka Nordhagen, prosjektleder
Mobil: 976 44 904
E-post: kathinka.nordhagen.selsjord@bsa.oslo.kommune.no

Bydel St. Hanshaugen

Gariella Grossmann, prosjektleder
Mobil: 900 26 221
E-post: gabriella.grossmann@bsh.oslo.kommune.no

Bydel Østensjø

Kine Aileen Pihl, prosjektleder
Mobil: 928 62 581
E-post: kine.pihl@bos.oslo.kommune.no

Lenker

Samtykkeskjema for bydelene
Utsatte barn og unge - Helsetilsynets tilsynsrapport 2009 (PDF)
BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats på forebygging.no
Ny retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (Helsedirektoratet)