Arenafleksibelt team – Adamstuen (AFT-A)

AFT-A er til for ungdom 12-18 (25) år med aktiv sak i barnevernet og som viser utadretta problematikk som fysisk/verbal aggresjon, vold, rus og kriminalitet.

Hvem kan få dette tilbudet?

AFT-A er til for ungdom 12-18 (25) år med aktiv sak i barnevernet og som viser utadretta problematikk som fysisk/verbal aggresjon, vold, rus og kriminalitet. I tillegg kan vi hjelpe i familier der ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd. Vi kan også hjelpe yngre barn og familiene deres.

Andre kommuner bruker tiltaket “MST” i møte med ungdommer og familier med lignende utfordringer, mens Oslo kommune har oss i arenafleksibelt team – Adamstuen (AFT-A). Vi tilbyr helhetlig kartlegging og hjelp til ungdom og familie ved å gi foreldrestyrkende veiledning, og å koordinere instansene rundt familien.

Vi bruker forskningsbaserte metoder for kartlegging og veiledning.
Kontakt barneverntjenesten i din bydel for å få hjelp fra oss

Hva gjør vi?

Vi jobber i hjem, på skole og i nettverk, og kan være hjelpere også dersom ungdommen i en periode bor utenfor hjemmet.

Hvordan jobber vi?

Hver familie får en fast terapeut og medhjelper-terapeut som skal bli kjent med dem. I starten kartlegger vi hva familien strever med, ønsker hjelp til å løse, og er motiverte for. Deretter gir vi tilpasset veiledning og hjelp. Terapeuten er opptatt av å forstå relasjonene i familien og å vite hva ungdommen trenger fra foreldre og andre voksne i hverdagen.

AFT-A hjelper familier med å finne løsninger med nettverk og offentlige instanser for at ungdommen skal få en bedre og meningsfull hverdag og fritid. Dette innebærer at terapeuten samarbeider med instanser som familien og ungdommen er i kontakt med, som skole, BUP, politi osv.

Veiledning til de voksne vil handle om å løse spesifikke utfordringer i hverdagen gjennom å forstå og møte ungdommen, for å skape en bedre familiedynamikk for foreldre, ungdom og eventuelt søsken. Terapeuten søker å være veileder for både foreldre, ungdom og instansene rundt, og vil skreddersy oppfølgingen etter familiens behov.

AFT-A er en familiebasert behandling som er tilgjengelige og fleksible: Vi jobber også utenfor ordinær arbeidstid for at familien og ungdommen skal få best utbytte av tilbudet. Vi har også en døgnåpen vakttelefon som alle kan ringe.

Vi tilbyr:

 • Fleksible og tilgjengelige terapeuter.
 • Skreddersøm av hjelp og veiledning til dere.
 • Bred og forskningsbasert kartlegging av deres families og ungdommens behov.
 • Individuelle samtaler og familiesamtaler.
 • Foreldreveiledning.
 • Tett samarbeid med skole, politi, BUP eller andre relevante instanser.
 • Plasser i våre foreldreveiledningsgrupper der alle har ungdommer og familier med lignende vansker som deres.
 • At ungdommens søsken kan delta i søskengruppe.

Hva skal hjelpen fra AFT-A bidra med?

 • Færre og bedre løste konflikter i familien
 • At foreldre bruker eget nettverk for hjelp og støtte
 • At foreldre mestrer skole-hjem-samarbeid
 • At ungdom opplever økt mestring i og motivasjon for dagtilbud
 • Flere venner/sterkere vennskap (positive relasjoner)
 • Nedgang i symptomer og større tilfredshet med livet
 • Færre kriminelle handlinger
 • Endringer og løsninger som vedvarer etter endt tiltak

En skreddersydd behandlingspakke

Varighet: Vår anbefaling er 9-12 måneder.

Vi tilbyr familiebasert behandling med hensikt å bedre ungdommens og familiens funksjon og ferdigheter. Familien skal istandsettes til å bruke eget nettverk og andre instanser.

Vi jobber multisystemisk og arenafleksibelt med ungdom, familie og instansene rundt. Vi veileder skole, politi, nærmiljø, Konfliktrådet, samarbeider med spesialisthelsetjeneste, osv. Vi tar en koordinerende rolle for å støtte instansenes samarbeid.

Vi samarbeider med og veileder gjerne andre (f.eks. lærere, miljøterapeut) som kan følge opp ungdom/familie videre i hverdagen.

Hvem er vi?

Vi er psykologer, psykologspesialist, familieterapeuter og barnevernspedagog.

Dokumenter