Drosjeløyve

Tildeling av drosjeløyve

Nytt yrkestransportregelverk utsettes til 1. november

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

Tildeling av drosjeløyve er en todelt prosess. Først beregnes ansiennitet for alle søkere og vi setter opp en ansiennitetsliste (søkerliste). Deretter tilbyr vi ledige drosjeløyver til søkere på listen.

Beregning av ansiennitet

Du får godskrevet ansiennitet for den tiden du har kjørt fulltid som drosjesjåfør og har hatt drosjeyrket som ditt hovederverv. Kjøring fulltid tilsvarer ca 38 timers arbeidsuke eller ca 20 skift i måneden.

Ved fravær fra yrke på grunn av sykdom, militærtjeneste eller svangerskap, godkjennes inntil ett år ansiennitet. For å få godskrevet ansiennitet for dette fraværet, må du ha kjørt fulltid som drosjesjåfør umiddelbart før fraværet oppsto. Kun sykdom legitimert med sykemelding gir ansiennitet. Kjører du ikke fulltid, eller har annet fravær fra yrket  i mer enn tre år bortfaller all tidligere opparbeidet ansiennitet.

Ansiennitetslisten 2019

Listen er oppdatert 28. februar 2020.

Hvis plasseringen din på ansiennitetslisten er endret er det fordi vi har mottatt nye søknader om overgang til Oslo Taxi, eller fordi andre som har søkt overgang har fått endret sin ansiennitet. 

 • Det er per 28. februar 2020 ingen ledige drosjeløyver som kan tilsluttes Oslo Taxi.
 • Det er 98 ledige drosjeløyver i andre drosjesentraler.  Aktuelle søkere vil bli tilskrevet fortløpende.
 • Vi tildeler ledige drosjeløyver etter denne ansiennitetslisten frem til 1. juli 2020.
 • Søknader om overgang til Oslo Taxi vil ikke bli innvilget etter 31.mars 2020. Les mer om overgang til annen drosjesentral

Tilbud om ledig drosjeløyve

Søkere som får tilbud om ledig drosjeløyve må dokumentere:

 • tilstrekkelig ansiennitet
 • ønsket sentraltilslutning
 • god vandel
 • tilfredsstillende økonomisk evne
 • tilstrekkelig faglig kompetanse

Tilstrekkelig kompetanse kan du få enten ved:

 • Løyvekurs fra NKI eller Kompetanseteam vest
 • Realkompetansevurdering
 • Skoleløp
 • Løyveeksamen fra Statens vegvesen
 • Å være innehaver av drosjeløyve
 • Å ha ledet et transportforetak sammenhengende i en periode på 10 år før 4. desember 2009.

Tildeling 

Tildelingen av drosjeløyver skjer fortløpende, når all nødvendig dokumentasjon er mottatt, uavhengig av plassering på ansiennitetslisten. Dette er uavhengig av hvilken plassering du har på listen, så straks din søknad er komplett vil vi vurdere om du kan få tildelt drosjeløyve. 

Vi skal dele ut mange løyver samtidig, så det tar inntil 2 måneder fra søknaden er komplett til vi har tildelt løyve.

Drosjeløyvene tildeles etter forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 43

Pris

Utstedelse av løyvedokument koster 3400 kroner.