Til innhold
Drosjeløyve

Tildeling av drosjeløyve

Tildeling av drosjeløyve er en todelt prosess. Først beregnes ansiennitet for alle søkere og vi setter opp en ansiennitetsliste (søkerliste). Deretter tilbyr vi ledige drosjeløyver til søkere på listen.

Beregning av ansiennitet

Du får godskrevet ansiennitet for den tiden du har kjørt fulltid som drosjesjåfør og har hatt drosjeyrket som ditt hovederverv. Kjøring fulltid tilsvarer ca 38 timers arbeidsuke eller ca 20 skift i måneden.

Ved fravær fra yrke på grunn av sykdom, militærtjeneste eller svangerskap, godkjennes inntil ett år ansiennitet. For å få godskrevet ansiennitet for dette fraværet, må du ha kjørt fulltid som drosjesjåfør umiddelbart før fraværet oppsto. Kun sykdom legitimert med sykemelding gir ansiennitet. Kjører du ikke fulltid, eller har annet fravær fra yrket  i mer enn tre år bortfaller all tidligere opparbeidet ansiennitet.

Ansiennitetsliste

Ansiennitetslisten for 2016 er avsluttet, og søknadsfristen til nye løyver var 27. juni 2019.

 1. Vi har startet beregningen av ansiennitet.
 2. Alle søkere vil få brev med foreløpig beregnet ansiennitet og ny frist for å sende inn dokumentasjon som mangler.
 3. Når ansienniteten er endelig beregnet blir du satt på ny ansiennitetsliste for 2019.
 4. Ansiennitetslisten offentliggjøres her og hos drosjesentralene når søknadene er ferdigbehandlet.
 5. Tildelingen starter når ansiennitetslisten er offentliggjort.

Løyvehavere som har søkt overgang til Oslo Taxi og står på avsluttet ansiennitetsliste  vil bli overført til ny ansiennitetsliste.

Tilbud om ledig drosjeløyve

Søkere som får  tilbud om ledig drosjeløyve må dokumentere:

 • tilstrekkelig ansiennitet
 • ønsket sentraltilknytning
 • god vandel
 • tilfredsstillende økonomisk evne
 • tilstrekkelig faglig kompetanse

Tilstrekkelig kompetanse kan du få enten ved:

 • Løyvekurs fra NKI eller Kompetanseteam vest
 • Realkompetansevurdering
 • Skoleløp
 • Løyveeksamen fra Statens vegvesen
 • Å være innehaver av drosjeløyve
 • Å ha ledet et transportforetak sammenhengende i en periode på 10 år før 4. desember 2009.

Tildeling av drosjeløyve

Tildelingen av drosjeløyver skjer fortløpende, når all nødvendig dokumentasjon er mottatt, uavhengig av plassering på ansiennitetslisten.

Drosjeløyvene tildeles etter forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 43

Pris

Utstedelse av løyvedokument koster 3400 kroner.