Til innhold

Støtte til sykkelaktiviteter

Har du en god idé til en sykkelaktivitet? Søk støtte fra Sykkelprosjektet!

Oslo skal bli en sykkelby for alle innen 2025. Som del av dette støtter Sykkelprosjektet sykkelaktiviteter fra en pott på totalt 600.000 kroner. Formålet er et Oslo med en mangfoldig sykkelkultur, og å øke sykkelandelen i Oslo. Vi gleder oss til å lese din idé!

Frist for å søke

Fristen for å søke var 12. juni 2017. Dersom det blir en søknadsrunde til i 2017, vil denne siden bli oppdatert og vi vil informere om det på vår Facebook-side "Sykkel i Oslo"

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner, kommunale virksomheter, næringslivet og privatpersoner kan søke. Det er et krav at søkeren har et organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes om?

 • Kampanjer og aktiviteter som fremmer sykling
 • Sykkelopplæring
 • Sykkellek
 • Kurs i sykkelvedlikehold og -reparasjon

Alle søknader vil bli vurdert, men følgende aktiviteter prioriteres:

 • Aktiviteter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper.
 • Aktiviteter rettet mot publikum generelt, framfor private personer/grupper.
 • Aktiviteter i bydeler med lav sykkelandel (Alna, Søndre Nordstrand, Vestre Aker, Ullern, Gamle Oslo, Østensjø, Stovner, Bjerke, Grorud)

Merk at vi ikke gir støtte til regulær drift eller aktiviteter som allerede er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt ellen.paalgard@bym.oslo.kommune.no

Hvordan søker du?

 1. Fyll inn søknad om økonomisk støtte til sykkelaktiviteter (DOCX 0,1MB)
 2. Send søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merk eposten med: Søknad – saksnummer 17/05173.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden din? 

 1. Søknader behandles av en komité hos Sykkelprosjektet kort tid etter søknadsfristen. 
 2. Alle får svar på søknaden. Blir søknaden innvilget vil du motta et tilsagnsbrev. Senest en måned etter prosjektets sluttdato må søkeren sende sluttrapportskjema for økonomisk støtte til sykkelaktiviteter (DOCX 0,1MB), inkludert regnskap, til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merk eposten med: Sluttrapport – saksnummer 17/05173.

Aktiviteter med støtte fra Sykkelprosjektet må synliggjøre Oslo kommune i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media, fortrinnsvis med lenke til Sykkelprosjektets Facebook-side "Sykkel i Oslo".

Oppfølging og kontroll

 • Sykkelprosjektet har rett til å kontrollere hvordan midlene er brukt.
 • Dersom prosjektet går med overskudd, skal Sykkelprosjektet informeres. Ubenyttede midler skal som hovedregel tilfalle Sykkelprosjektet.
 • Dersom forutsetningene for gjennomføring av prosjektet endres vesentlig eller bortfaller, skal Sykkelprosjektet underrettes umiddelbart.
 • Dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene, forutsetningene bortfaller eller sluttrapport ikke leveres, kan Sykkelprosjektet helt eller delvis kreve utbetalte midler tilbakebetalt