Til innhold

Oppgradering av eksisterende sykkelveinett

Hva

I forbindelse med planlagt reasfaltering av gater og veier i Oslo, oppgraderes eksisterende sykkelfelt med rød asfalt og utvides til maksimal mulig bredde.

I tillegg gjøres enkelte sykkelfelt bredere med rødt belegg, og noen steder utføres enkle punkttiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for syklister.

Hvor

Strekninger som ble oppgradert i 2017

  • Uelands gate (Stavangergata – Ring 2)
  • Korsgata (Markveien – Thv. Meyers gate)
  • Toftes gate (Schleppegrells gate til Schous plass)
  • Østensjøveien (Nils Hansens vei - Bryn senter)
  • Ullevålsveien (to krysstiltak)

Strekninger som skal oppgraderes i 2018

  • Finnmarkgata (Økernveien – Carl Berners plass)
  • Middelthuns gate (Jacob Aalls gate – Fridtjof Nansens vei)
  • Nils Hansens vei (Østensjøveien – g/s-vei)
  • Wergelandsveien (Parkveien – Ring 1)

 Endringer kan forekomme.

Se alle sykkelprosjekter.

Hvorfor

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for miljøvennlig transport, samt øke andelen syklende. Oppgradering av eksisterende sykkelinfrastruktur er enkle tiltak som kan gjennomføres raskt, og som bidrar til økt trafikksikkerhet, trygghet, komfort og fremkommelighet for syklister.

Trafikktellinger i Maridalsveien viser en sterk vekst i sykkeltrafikk i etterkant av at sykkelfeltene ble oppgradert med rødt dekke og bredde på opptil 2,2 meter. En før-/etterundersøkelse i Grønlandsleiret viser at oppgraderingen i 2015 med rød asfalt og breddeutvidelse har hatt en positiv effekt på opplevd trygghet og fremkommelighet for syklister.

Når

Årlige tiltak som gjennomføres i sommerhalvåret.

Sykkelprosjektet

Telefon: 21 80 21 80

E-post: