Til innhold

Støtte til sykkelaktiviteter

Oslo skal bli en sykkelby for alle innen 2025. For å få til det gir Sykkelprosjektet støtte til sykkelaktiviteter som bidrar til at Oslo får en mangfoldig og inkluderende sykkelkultur. Sosiale prosjekter som når ut til de som sykler minst i dag og involverer de som er en nødvendig ingrediens for å øke sykkelandelen i Oslo, som skal økes fra dagens 8 prosent til 16 prosent. Har du en  idé til en aktivitet, stor eller liten, som kan bidra til det? 

Frist for å søke

1. februar 2018

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner, kommunale virksomheter, næringslivet og privatpersoner kan søke. Det er et krav at søkeren har et organisasjonsnummer.

Hva kan du søke om?

Aktiviteter som fremmer sykling 

Eksempler:

 • Sykkelopplæring
 • Sykkellek
 • Kurs i sykkelvedlikehold og -reparasjon

Alle søknader vil bli vurdert, men følgende aktiviteter prioriteres:

 • Aktiviteter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper.
 • Aktiviteter rettet mot publikum generelt, framfor private personer/grupper.
 • Aktiviteter i bydeler med lav sykkelandel (Alna, Søndre Nordstrand, Vestre Aker, Ullern, Gamle Oslo, Østensjø, Stovner, Bjerke, Grorud)

Merk at vi ikke gir støtte til regulær drift eller aktiviteter som allerede er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt ellen.paalgard@bym.oslo.kommune.no

Hvordan søker du?

 1. Fyll inn søknad om økonomisk støtte til sykkelaktiviteter (DOCX 0,1MB)
 2. Send søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merk eposten med: Søknad – saksnummer 17/32291.

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden din? 

 1. Søknader behandles av en komité hos Sykkelprosjektet kort tid etter søknadsfristen. 
 2. Alle får svar på søknaden. Blir søknaden innvilget vil du motta et tilsagnsbrev. Senest 01.12.2018 må søkeren sende sluttrapportskjema for økonomisk støtte til sykkelaktiviteter (DOCX 0,1MB), inkludert regnskap, og minst 5 digitale bilder i høy oppløsning som dokumenterer tiltaket. Sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no og merkes med: Sluttrapport – saksnummer 17/32291.

Aktiviteter med støtte fra Sykkelprosjektet må synliggjøre Oslo kommune i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media, fortrinnsvis med lenke til Sykkelprosjektets Facebook-side "Sykkel i Oslo".

Oppfølging og kontroll

 • Sykkelprosjektet har rett til å kontrollere hvordan midlene er brukt.
 • Dersom prosjektet går med overskudd, skal Sykkelprosjektet informeres. Ubenyttede midler skal som hovedregel tilfalle Sykkelprosjektet.
 • Dersom forutsetningene for gjennomføring av prosjektet endres vesentlig eller bortfaller, skal Sykkelprosjektet underrettes umiddelbart.
 • Dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene, forutsetningene bortfaller eller sluttrapport ikke leveres, kan Sykkelprosjektet helt eller delvis kreve utbetalte midler tilbakebetalt.