Til innhold

Retningslinjer for oppheng av bannere langs Karl Johans gate

1. Søknader om opphenging av bannere langs Karl Johans gate behandles av forretningsutvalget.

2. Følgende typer arrangementer kan få tillatelse til å henge opp bannere:

- Kulturarrangementer
- Idrettsarrangementer
- Festivaler
- Ved prisutdelinger av stor nasjonal, internasjonal eller faglig/akademisk betydning
- Ved nordiske, europeiske og internasjonale kongresser og konferanser
- Ved norske konferanser av en viss størrelse og som har en bred offentlig interesse
(norske organisasjoners landsmøter omfattes ikke)

Idrettsarrangementer på landslagsnivå som er del av et større internasjonalt arrangement, kan også gis tillatelse.

Et arrangement må, for å få tillatelse, dessuten tilfredsstille minst ett av følgende krav. Arrangementet må:

a) være i kommunal regi,
b) ha Oslo kommune som medarrangør,
c) være et stort arrangement med bred internasjonal deltagelse,
d) i særlig grad profilere Oslo, eller
e) være del av byens hovedstadsfunksjoner

3. Eventuelle sponsornavn- og logoer må plasseres diskret nederst på banneret. Dette gjelder også dersom et sponsornavn er tatt inn som en del av arrangementets navn. Bannernes utforming skal godkjennes av Bystyrets sekretariat i god tid før de henges opp. Dersom ikke-godkjente bannere henges opp, vil de kunne tas ned igjen for søkers bekostning.

4. Bannerne kan henge sammenhengende i maksimum én uke.

For arrangementer som har en varighet på en dag, eller del av en dag, begrenses tiden for banneroppheng til inntil fire døgn.

5. Opphenging og nedtaking av bannere utføres av den Bystyrets sekretariat måtte bestemme.

6. Alle utgifter i tilknytning til opphenging og nedtaking av bannere dekkes av søker.

7. Det gis ikke tillatelse til oppheng av bannere 1. og 17. mai, ved statsbesøk, Stortingets åpning og ved andre anledninger når det flagges med nasjonalflagg.

8. Tillatelse til banneroppheng er betinget av at tillatelse etter annet regelverk er innhentet når dette er nødvendig.

9. Som hovedregel skal søknader om banneroppheng behandles to ganger i året, før sommeren for ønsket banneroppheng i perioden august til og med desember; før jul for ønsket banneroppheng i perioden januar til og med juli.

Søknadsfrister for de to periodene er henholdsvis 1. mai og 1. november.

10. Tillatelse til banneroppheng kan tilbakekalles dersom tidspunktet for oppheng etter innvilgelse viser seg å komme i konflikt med et helt sentralt statlig eller kommunalt arrangement.